Molla Muhammed el-Kersî kimdir? İlk Şehid-İlk Şehide İlk Seriyye-İlk Sancak İlk Müslüman Olan Devlet Reisi İlk Müslüman Köle İlk Müslüman Erkek İlk Müslüman Çocuk İlk Muhacir İlk Kur’an-ı Kerim Hocası İlk İslâm Devleti-İlk içtimâî anlaşma metni İlk Hâkim İlk Hac İlk Gazâ İlk Ganimet İlk emir İlk Eğitim Kuruluşu İlk Cami İlk Abdest-İlk Namaz-İlk Cemaatle Namaz Cenaze evine gönderilen ilk yemek Cemaatle İlk Teravih Namazı Bakî Kabristanına defnedilen ilk sahabeler Allah yolunda kan akıtan ilk Müslüman İSLAM'DA İLKLER İLİM NEDİR? ALİM KİME DENİR? İCTİHÂD NEDİR NASIL YAPILIR KİMLER YAPABİLİR? HZ.MEHDÎ SİYÂYASETİ TAM DÎNDAR ÎSEVÎLERE BIRAKACAK HZ. ÎSÂ (AS) BİZZAT GELECEK Mİ? HÜSN-İ ZANLA ME’MÛRUZ NE DEMEKTİR? HİLAFET NEDİR ? HAYR-I KESÎR İÇİN ŞERR-İ KALÎL HARB’DE ZARÂR GÖREN MASUMLARIN DURUMU HAK NEDİR NAZAR-I İLÂHÎDE ANLAMI NEDİR? HAK MESLEK NEDİR? DİNDE ZORLAMA YOKTUR NE DEMEKTİR? CİHÂD VAZİFESİ KİMDEDİR? CEHENNEM EBEDÎ MİDİR? BİZ MUHABBET FEDÂİLERİYİZ NASIL ANLAŞILMALI? BEDÎÜZZAMÂN HAZRETLERİNİN VÂRİSLERİ KİMLERDİR? BAZI MERÂKLI SUALLERİN CEVAPLARININ ŞERHİ ÂHİRZAMÂNDA ÎSEVÎLERLE İTTİFÂK OLACAK MI? 1971 FİTNESİNİN MAHİYETİ HAK MESLEK NEDİR? RİSÂLE-İ NUR HER ŞEYE KÂFİ MİDİR? HAK NEDİR? NAZARI İLAHİDE ANLAMI NEDİR? RİSÂLE-İ NÛR’UN HOCASI, R. NÛR’DUR MEHDİYET CEREYANI NEDİR? MEYVE’NİN 4. MES’ELESİNİN İZAHI RİSÂLE-İ NÛR OKUYAN HERKES EHL-İ NECÂT MIDIR? CEHENNEM EBEDÎ MİDİR? BEDÎÜZZAMÂN HAZRETLERİNİN VÂRİSLERİ KİMLERDİR? HAYR-I KESÎR İÇİN ŞERR-İ KALÎL" NE DEMEK? BEDÎÜZZAMÂN HZ.nin SİYASİLERE MEKTUPLARI
GERİ

ÂHİRZAMÂNDA ÎSEVÎLERİN HAKİKİ DÎNDARLARI EHL-İ KUR’AN İLE İTTİFÂK EDECEKLER MES’ELESİNİN İZAHI

 “Yirminci Lem’a”nın “İkinci Sebeb”inde geçen şu gelecek hâşiyenin şerh ve îzâhı hakkındadır. O gizli zındıka komitesi, bu hâşiyeyi dahi te’vîlât-ı fâside ile te’vîl edip binlerce ehl-i îmânın îmânını sarsmaktadır.

“Hadîs-i sahîhle, Âhirzamânda Îsevîlerin hakíkí dîndarları ehl-i Kur’ân ile ittifâk edip, müşterek düşmanları olan zındıkaya karşı dayanacakları gibi, şu zamânda dahi ehl-i diyânet ve ehl-i hakíkat, değil yalnız dîndaı, meslekdaşı, kardaşı olanlarla samîmî ittifâk etmek, belki Hıristiyanların hakíkí dîndar rûhânîleri ile dahi medâr-ı ihtilâf noktaları muvakkaten medâr-ı münâkaşa ve nizâ’  etmeyerek, müşterek düşmanları olan mütecâviz dînsizlere karşı ittifâka muhtâctırlar.”

Yukarıdaki cümlelerin şerh ve îzâhına geçmeden önce, Müellif (ra)’ın bahsettiği  “ ‘Müşterek Düşman’ kimdir?”, “ ‘Medâr-ı İhtilâf Noktaları’ nelerdir?”, “Müslümanlarla Hıristiyanlar arasında olan ‘Medâr-ı İttifâk Mes’eleler’ hangileridir?” suâllerine cevâb olacak bir mukaddime zikredeceğiz.

                           MUKADDİME
Evvelâ: Müellif (ra)’ın bahsettiği “müşterek düşman”ın kim olduğunu îzâh edeceğiz. Şöyle ki:

 “Hakíkatü’l-Yahûd” adlı eserin ifâdesine göre:
Dünyâdaki bütün inkılâbları yapan, bütün ihtilâllere parmak karıştıran, harb ateşini tutuşturup yöneten ve menfaatlerini savaşlar üzerine binâ eden Yahûdî milletidir. Bunu da muharref Tevrât’ın, Talmud’un ve Protokolat’ın ta’lîmâtlarından alıyorlar. Hedeflerine ve menfaatlerine ulaşmak için her çeşit yola başvuruyorlar. Hedefleri de, iddiâ ettikleri başkentleri olan Kudüs’ten bütün dünyâya hükmetmektir.

Yahûdîler, başkalarının kanını dökmeden önce maddî, kültürel ve edebî yönden onlara galebe çalarlar. Bu üç yönden başkalarına gálib gelmek ve kendilerinden başka milletleri imhâ etmek sûretiyle hedeflerine kolay kavuşurlar. Maddî yönden büyük mal ve servet biriktirip, o servetle dünyâca mühim olan ba’zı insânları elde ederler. Eğer bu insânları maddiyyât ile elde edemezlerse, bu defa onlara belli makám ve mevkı’leri rüşvet vermek sûretiyle onları elde ederler. Eğer bununla da gáyelerine ulaşamazlarsa, tehdîd ve cebr ile isteklerini yerine getirirler. Netîcede elde ettikleri bu insânları, dünyâda kavuşmak istedikleri emellerine ve bilhâssa âlemde harblerin vücûd bulmasına âlet ederler.

YAHÛDÎLERİN DÜNYÂYA HÜKMEDEN GİZLİ HÜKÛMETİ
Yahûdîler, âlemde gizli bir hükûmet teşkîl etmişlerdir. Bu gizli hükûmeti, 300 kişi idâre etmektedir. Bunlar dâimâ bir hahamı, bu gizli hükûmetlerine reis olarak seçmektedirler ve onun ismini aslâ i’lân etmezler. Yâni, o reis olan hahamın kim olduğunu onlardan başka hiç kimse bilmez. Bu hükûmet reisi öldüğünde, onun yerine bir başkası seçilir ve bu reis, bir Yahûdî hahamı olmak zorundadır.

 1909 târihinde Yahûdî bir gazeteci, Almanya gazetesinde şunları yazıyor:
“Burada üç yüz kişiden oluşan bir hükûmet vardır ki, o üç yüz kişinin dışında  hiç kimse onları bilmez ve tanımaz. Bunlar bütün dünyânın husûsan Avrupanın geleceği hakkında hüküm verirler. Onlardan sonra yerlerine gelecek kişiler, ancak kendi yakınları olur. Yahûdîlerden müteşekkil o gizli komitenin asıl vazîfesi; dünyâdaki maddî imkânları elinde tutmak ve o imkânlarla kendi düşüncelerine ve menfaatlerine muhâlif olan her hükûmeti yıkmaktır. Yahûdîler, gizli hükûmetlerini zehirleyici bir ejderhaya benzetiyorlar. O ejderhanın kuyruğu Filistinde olup, başı âlemi zehirlemek sûretiyle tahrîbât yapmaktan aslâ geri kalmaz. Ejderhanın başı, âlemi harâb edip Kudüste bulunan ve bütün âleme hükmeden Yahûdî devlet idârecisinin  hükmünü gerçekleştirdikten sonra kuyrukla birleşir ve böylece Yahûdî milletinin birliğini Kudüs’te te’mîn eder.”

 O gizli hükûmetin sebeb olduğu ihtilâl ve savaşlardan bir kaçını nümûne olarak zikredeceğiz:

1- BÜYÜK FRANSIZ İHTİLÂLİ’NİN (1789) ARKASINDA MASON YAHÛDÎ CEM’IYYETİ BULUNMAKTADIR.
Yahûdîlerin Millî Eğitim Bakanlığı bu gerçeği şöyle i’tirâf etmektedir:

“Yapılan Fransız ihtilâlinin arkasında Yahûdîler vardı. Yahûdîlerin dünyâya hükmeden gizli hükûmeti, Üçüncü Protokol’da Yahûdî milletine hitâb ederek şöyle diyor: ‘Büyük ihtilâl dediğimiz Fransız ihtilâlini hatırlayınız. Onun asıl gizli hedefleri bellidir. Çünkü, onu biz gerçekleştirdik. Biz o zamândan beri, bütün milletlerin dizginini elimize alarak, onları bir felâketten başka bir felâkete, bir mahrûmiyyetten diğer bir mahrûmiyyete sürüklüyoruz.’ ”

2- BİRİNCİ DÜNYÂ SAVAŞI’NA (1914-1918) VE İKİNCİ DÜNYÂ SAVAŞI’NA (1940-1945) YAHÛDÎLERİN DÜNYÂYA HÜKMEDEN GİZLİ HÜKÛMETİ SEBEB OLMUŞTUR.
O gizli hükûmet, Birinci Dünyâ Savaşı’nın İngiliz’lere büyük fayda sağlayacağını söyleyerek onları iknâ etmişlerdi. Büyük Britanya (İngiltere) buna aldanarak 1914ten 1918e kadar bu savaşı sürdürdü. Yahûdîlerin büyükleri, bu harbin netîcesinde hedeflerini ve  menfaatlerini gerçekleştirdiler. O da, milyonlarca İngiliz, Amerika’lı ve Fransız’ın kanının dökülmesi idi.
Yahûdî Markos Rafac şunu i’tirâf ediyor:
“Biz Yahûdîler, bütün savaşların arkasında bulunuruz. Birinci Dünyâ Savaşı, bizim bütün âleme hâkimiyyetimizi gerçekleştirmek için olmuştur.”

Yine Yahûdî Oskal Lifi şunu söylüyor:
“Yahûdî unsurlar, kapitalizmin ve komünizmin temelinde yer almaktadır. Yahûdîlerin seçilmiş ve âlemi kurtaran bir millet olduğu hikâyesini biz uydurduk. Oysa biz, bu gün âlemi fesâda verip tahrîb etmekten  ve bütün dünyâyı helâk etmekten başka bir şey yapmış değiliz. Biz sizi Cennet’e ve saâdete götüreceğiz sözünü verdik. Oysa bilfiil sizi Cehennem’e götürüyoruz.”

Henry Ford şöyle diyor:
“Ben kesin emînim ki, savaşlar bir taraf kazansın diye gerçekleşir. Bununla berâber savaşlardan devâmlı istifâde edip kazanan, âlemdeki Yahûdîlerdir. Çünkü, onlar, önce savaşın olmasına teşebbüs ederler. Savaştan önce silâh ve zâhire ticâretini yaparak büyük kazanç elde ederler. Savaş esnâsında her iki tarafa takdîm ettikleri borçtan büyük servet edinirler. Savaştan sonra da o memleketin gelir kaynaklarına el koyarlar.”

3- KOMÜNİZM, YAHÛDÎLERİN DÜNYÂYA HÜKMEDEN GİZLİ HÜKÛMETİNİN ESERİDİR.
Feyleks, Uto, Ceyrum, Maks, Stive gibi Yahûdîlerin büyükleri, Rusyadaki inkılâbın gerçekleşmesi için milyonlarca dolar sarf etmişlerdir. Yahûdîler, komünizm ihtilâli netîcesinde başa geçmekle, Rus milletinden milyonlarca yaşlı, kadın ve çocukları öldürmek sûretiyle intikám almışlardır. Komünizm ihtilâlinin başında da yine Yahûdî milleti vardı.

4- İSLÂM HILÂFETİNİN YIKILMASI, YAHÛDÎLERİN DÜNYÂYA HÜKMEDEN GİZLİ HÜKÛMETİNİN ESERİDİR.
Hükemâ lâkabıyla anılan Yahûdîler, bizzât i’tirâf ederler ki: Yahûdîlik büyük bir ejderhadır, kuyruğu Kudüste sâbit olup başı bütün âlemin şehirlerini gezer. O ejderha, Yahûdîlerin menfaatine engel olmaya çalışan herkesi ısırır ve zehirler. Bu hâl, Yahûdî milletinin bütün milletlere gálib gelip, bütün âleme hâkim olmasına kadar devâm edecektir. O zehirli ejderhanın başı, İslâm hılâfetiyle berâber olup onunla güreşir ve onu yıkıncaya kadar ısırır. Sonunda İslâm hılâfetini ilgá eder.

O gizli hükûmet, böylece Türkiyeyi, Osmanlı devletinin diğer parçalarından ayırdı. Bununla büyük İslâm devletini bitirdi. Laiklik Türkiye’de i’lân edildi ve bütün İslâm devletlerine de yayıldı. İslâm âlimleri sıkıntı ve işkenceye ma’rûz kaldılar ve bu uğurda çok âlimler asıldı, çok mescîdler kapatıldı. Ezan ve namazın Arapça olarak uygulanması yasak edildi. Bütün halka, İslâm kıyâfetine bedel Avrupaî kıyâfet mecbûrî kılındı. Ve hâkezâ bütün bu inkılâbların temelinde Yahûdîlerin parmağı vardı.

Hüviyeti ve akídesi ne olursa olsun Yahûdî, Yahûdîdir. O, ba’zân İngiliz, ba’zân Amerikan, ba’zân Arap, ba’zân Fransız kimliğini taşır. Fakat, Yahûdîlik menfaatine zarâr geldiğinde o, her şeyi arkaya atar. Yahûdîlik fikrine hizmet eder.

 Yahûdî, münâfıklık yaparak ba’zân Müslüman, ba’zân de Hıristiyan gibi görünür. Bunu da kaleyi içten çökertmek için yapar. Dünyânın neresinde bir dîn, bir mezheb veyâ felsefî bir görüş ortaya çıksa, Yahûdîler onu araştırıp tedkík ederler. Eğer o görüşler, onların menfaatlerine ve inançlarına ters düşerse, ona hücûm edip sustururlar. Eğer o fikir ve düşünce, onların şer ve fesâd güçlerine kuvvet verirse, ona yardım edip revâc verirler.

5- ARAP CÂMİÁSI, YAHÛDÎLERİN DÜNYÂYA HÜKMEDEN GİZLİ HÜKÛMETİNİN  ESERİDİR
Yahûdîler, Fransız ihtilâlini ve Rusya’daki komünistliği gerçekleştirdikten sonra, doğu ve batı Avrupaya hâkim oldular. Bunun akabinde Filistinde devletlerini kurmaya çalıştılar. Fakat, buna yegâne mâni’, İslâm hılâfeti idi. Yahûdîler, hîle ve desîselere yeltenerek Âlem-i İslâm’da öncelikle milliyetçilik fikrini neşrettiler ve dediler ki: “Sizin geri kalmanıza sebeb, yalnız İslâmiyyettir. Güzel bir hayât yaşamak istiyorsanız, İslâmiyyeti bırakıp milliyetinizi ön plana çıkarmanız gerekir.” Bu desîse ile Mısırın önderliğinde 1945te “Arap câmiásı” kuruldu. Yâni, bir devlet yerine, Arap âleminde 22 devlet kuruldu. Sonra Yahûdîler, Arapları Arap milliyetçiliğinden de vaz geçirip, vatan ve toprak müdâfaasına sevk ettiler. Yâni, Mısır toprakları Mısırlılarındır; Yemen Yemenlilerindir; Irak Iraklılarındır ve hâkezâ deyip İslâm âlemini parçaladılar. Aslında bütün bunları, kendi devletlerini kurmak için yaptılar. Bu hîle ve desîseler netîcesinde Arapların bugün hiçbir fonksiyonu ve birliği kalmamıştır. Arapları yükselten, birleştiren ve onları kuvvet sâhibi kılan yegâne unsur, onların Kur’ân’a dönmeleridir. Acabâ bunu düşünen var mıdır?

6- YAHÛDÎLERİN DÜNYÂYA HÜKMEDEN GİZLİ HÜKÛMETİ, ÜÇÜNCÜ DÜNYÂ SAVAŞININ PLANINI ÇİZİYOR.
Yahûdîlerin gizli hükûmeti, Üçüncü Dünyâ Savaşıyla âlemdeki enkázın üzerinde “Büyük İsrâîl Devleti”ni kurmayı düşünüyorlar. Her ne vakit Yahûdîler hakkında tehlikeli bir durum görseler, Yahûdîlerin büyükleri Macaristanın başkenti Budapeşte’de bulunan Büyük Yahûdî Hahamı’nın kabrinde toplanırlar ve burada Yahûdî âlemini ilgilendiren her konu ve planı konuşup görüşürler.
1954’te Haham Amanuel İvanovitiş, Avrupa Yahûdî büyüklerinin de bulunduğu gizli bir toplantıda bütün dünyâyı tehlikeye atan bir konuşma yapmıştır. Amerika haber merkezi, bu konuşmayı keşfedip neşretmiştir. Bu konuşmanın ba’zı ifâdeleri şöyledir:

“İkinci Dünyâ Savaşı’nı Yahûdîlerin menfaati için yaptık. Fakat, bakıyoruz ki, şu anda âlemin her tarafında Yahûdîlerin aleyhinde olaylar cereyân ediyor. O hâlde Üçüncü Dünyâ Savaşı’nı koparmalıyız. Tâ ki, bu savaş netîcesinde Yahûdî milleti, bütün dünyâya hâkim olup binlerce sene refâh ve selâmet içerisinde yaşasın ve Yahûdîlik dîni dünyâda yegâne dîn olsun.”

 İşte bütün dünyâ devletlerine hükmeden ve dünyâda bütün fitneleri çeviren, bütün harb ateşlerini yakan, her nev’i ihtilâllere parmak karıştıran ve bütün şer odaklarının menbaı olan bu şerîr milletin mâhiyyetinden Bedîüzzamân (ra) Hazretleri şöyle bahsetmektedir:

“Yahûdîlere müteveccih şu iki hükm-i Kur’ânî, o milletin hayât-ı ictimâıyye-i insâniyyede dolap hîlesiyle çevirdikleri şu iki müdhiş düstûr-i umûmîyi tazammun eder ki, hayât-ı ictimâıyye-i beşeriyyeyi sarsan ve say ü ameli, sermâye ile mübâreze ettirip fukarâyı zenginlerle çarpıştıran, muzâaf ribâ yapıp bankaları te’sîse sebebiyyet veren ve hîle ve huda ile cem-i mâl eden o millet olduğu gibi, mahrûm kaldıkları ve dâimâ zulmünü gördükleri hükûmetlerden ve gáliblerden intikámlarını almak için her çeşit fesâd komitelerine karışan ve her nev’i ihtilâle parmak karıştıran yine o millet olduğunu ifâde ediyor.”

Görüldüğü gibi Hakíkatü’l-Yahûd adlı eserin müellifinin ve Üstâd Bedîüzzamân Said Nursî Hazretlerinin muhâtabı, Âlem-i İslâm’daki devletler, bâhusûs Türkiye devleti ve ba’zı eşhâs değil; belki bütün dünyâ devletlerine hükmeden ve kaynağı dışarıda olan gizli zındıka komitesidir.

Yahûdî milletinden müteşekkil bu gizli komite, bütün semâvî ve muharref dînlerin düşmanıdır.  Yahûdîler, önce kendi dînlerini tahrîf ettiler, daha sonra Îsevî dînini tahrîf edip Hıristiyanlık dînini uydurdular. Îsevî dîninden  sonra da İslâmiyyet dînini tahrîf etmek için her türlü plan ve entrikaya başvurmaktadırlar.

Evet, Hazret-i Îsâ (as)’dan sonra Îsevî dînini tahrîf edip “Hıristiyanlık” nâmı altında muharref bir dîni ihdâs  eden ve Hıristiyanların can ve mallarını imhâ eden o gizli komite olduğu gibi; Hazret-i Muhammed (asm)’ın dînini tahrîf etmek için asırlardır her türlü plan ve entrikayı çeviren ve Müslümanları ezen de yine o gizli komitedir. Demek, o gizli komite, hem Hıristiyanların, hem de Müslümanların düşmanıdır. Yahûdî milletinin, bâhusûs o milletten müteşekkil gizli zındıka komitesinin Îsevî dîni ve Hıristiyanlar hakkında yaptığı tahrîbâtı kısaca zikredeceğiz:

Hazret-i Îsâ (as)’ın semâya ref’ edilmesinden seksen sene sonraya kadar İncil ehli, İslâm dîni üzerine idiler. Bu, onlarla Yahûdîler arasındaki harbe kadar devâm etti. Yahûdîlerin cesûr bir kumandanı vardı, ona “BOLİS” (PAVLUS) deniliyordu. Pavlus, Hazret-i Îsâ (as)’ın ashâbından çok kimseleri öldürdü. Daha sonra Yahûdîlere dedi ki:

“Eğer Îsâ hak peygamber ise, onunla berâber olanlar da haktır. Biz ise onları öldürdük. O hâlde bizim yerimiz Cehennem’dir. Onlar Cennet’e gidecek, biz ise Cehennem’e gireceğiz. Bu durumda biz zarâr ederiz. Onların (Îsevîlerin) de Cehennem’e gitmesi için onlara hîle yapıp saptıracağım.”

Pavlus, Îsevîlerin yanına gitti, onlarla savaştığı için pişman olduğunu dile getirdi, başına toprak saçtı ve Îsevîlere dedi ki:

“Ben Pavlus’um. Sizin düşmanınızdım. Ancak  bana gökten bir ses geldi ve: ‘Senin tevben, ancak Îsevî olursan kabûl olunur’ dedi.”

Bunun üzerine Îsevîler, Pavlus’u kilisenin bir odasına koydular. Bir sene gece-gündüz orada kaldı ve hiç dışarı çıkmadı. İncil’i iyice öğrendi. Bir sene sonra kiliseden çıktı ve Îsevîlere dedi ki:

“Bana gökten bir ses geldi ve  Allah bana, ‘Tevben kabûl oldu’ dedi.”

Îsevîler, onu tasdîk edip sevdiler ve Pavlus onların reisi oldu

Sonra Beytü’l-Makdîs’e geçti. “NASTURA” isminde birisini onlara halîfe yaptı. Nastura’ya sır verdi; yâni gizli bir şeyler öğretip şöyle dedi:

“Meryem oğlu Îsâ, ilâh’tır.”
Sonra Rumlara döndü, onlara;
“Îsâ’nın bir ilâhlık, bir de insâniyyet yönü vardır” diye bildirdi.

Sonra “YAKUB” denilen bir adama sır verip dedi ki:
“Îsâ insân değildir ki, insân olsun, cisim değildir ki, cisim olsun. Belki O, Allah’ın oğludur.”

Sonra bir başka adam çağırdı, onun ismi “MELİK” idi. Ona da şöyle dedi:
“Allah ölmez ki, Îsâ da ölsün.”
Bu üç adamı ayrı ayrı çağırıp görüştü ve onların her birine, “Siz benim sırdaşımsınız. Ben Îsâ ile görüştüm. Benden râzı oldu” dedi. Sonra yine onlara ayrı ayrı, “Kendimi yarın keseceğim, kurban edeceğim” dedi.

Sonra mezbahaya (kurban kesim yerine) girdi ve kendisini kesti. Pavlus’un kendisini kesmesinin üçüncü gününde bu mezkûr üç kişi halkı kendi fikirlerine çağırdı. Onlara (bu üç kişiye) ayrı ayrı tâifeler tâbi’ oldu. Bu tâifeler bugüne kadar birbirlerini öldürdüler, ihtilâfa düştüler. Böylece Hıristiyanlar üç fırkaya ayrılmakla Îsevîlik dîni muharref bir dîn hâline gelmiş oldu. Onların şirke girmesine ve aralarındaki ihtilâf sebebiyle asırlar boyunca devâm eden harblere, bu Pavlus denilen Yahûdî sebeb oldu.

Yahûdî milleti, Pavlus’un Îsevî dînini tahrîf etmesiyle kalmadılar. Îsevî dîninde tahrîfât asırlarca devâm etti. Meselâ, Bizans İmparatoru Konstantin, Hıristiyanlık dîninde şu tahrîfâtları yaptı:

1) Domuz etininin helâl kılınması.
2) Kıblenin tahvîli. (Önceleri Beyt-i Makdîs’e yönelerek namaz kılarlarken, tahrîften sonra doğuya yöneldiler.)
3) Kilise duvarlarına resimlerin yapılması.
4) Kiliselere heykellerin konulması.
5) Hitân’ın (erkek çocukların sünnet edilmesinin) kaldırılması.
6) Orucun bahar mevsimine kaydırılması ve elli güne çıkarılması
7) Ruhbânlığın ihdâsı vb.

Konstantin, M.325’de İznik’te bir konsil topladı. Pek çok İncil nüshalarından dördü, yâni “Matta, Markos, Luka ve Yuhanna” İncil’leri kabûl edildi. Konsilin sahîh saymayarak Yeni Ahit dışında bıraktığı İncil’ler arasında en meşhûru Barnaba İncili’dir. Bu İncil’de bugünkü Hıristiyanlığın aksine, Allah’ın  birliğini, Hz. Îsâ (as)’ın Allah’ın kulu ve rasûlü olduğunu, ilâh olmadığını, çarmıha gerilenin Hz. Îsâ (as) olmadığını ve Hz. Îsâ (as)’dan sonra bir peygamber geleceğini ismiyle bildirmektedir.

Bu târihî gelişim, 250 sene önceye kadar böylece devâm etti. 250 seneden bu yana ise Yahûdî milleti gizli bir hükûmet kurdu. O gizli hükûmet, Hıristiyanları hem harblerde (Fransız İhtilâl-i Kebîri, Rus İhtilâli, Birinci ve İkinci Dünyâ Harbinde olduğu gibi) katletmek sûretiyle ezdiler ve maddeten perîşân ettiler; hem de papaları elde edip kendi saflarına çekerek vazîfelerini de kendileri ta’yîn edip Hıristiyanların başına musallat ettiler. Ba’zân da kendi adamlarını, yâni Yahûdîleri, papa olarak ta’yîn edip Hıristiyanların başına getirdiler. Bu gizli komite, her defasında medeniyyet, demokrasi, insân hakları, hürriyyet, müsâvât, kadın hakları gibi nâmlar altında kelime oyunları yaparak Hıristiyan âlemini bozdular ve muharref dînlerinden uzaklaştırdılar. Bugün de o gizli komite, Evangelist nâmı altında başka bir tâifeyi yetiştirerek Hıristiyan âleminin belki bütün dünyânın başına musallat etmiştir. Bir eski Bakandan aktaracağımız şu bilgiler hayli dikkat çekicidir.

“Evangelizm”, sözlük karşılığı yönünden, “Kutsal Kitâba yönelmek” ma’nâsını taşır. Bu ta’bîr ilk kez Protestan Reformu sırasında Luther ve onun bağlıları için kullanılmıştır. Ancak, bugün için Evangelizm,  Amerikadaki Hıristiyan toplumunun tutucu kanadını ifâde etmektedir. 20. yüzyıl başında ABDde Protestanlar arasında liberaller ve tutucular ayrımı baş göstermiş, tutucular kendilerine önce “fundamentalist” (kökten dînci) adını vermiş, sonraları da Evangelistler olarak tanımlanmaya başlamışlardır. 

Bugün Amerikada 30 milyonun üzerinde Evangelist Protestan vardır ve bunlar, Eski Ahit’in; “Yahûdîlerin Tanrının seçilmiş halkı olduğu, Kutsal Toprakların Yahûdîlerin malı olduğu, Yahûdîlerin Mesihin gelişi ile birlikte bir dünyâ egemenliğine ulaşacakları” gibi hüküm ve kehânetlerini tamâmen kabûl ederler. Bu sebeble de, bu konuda kendilerine düşen en büyük misyonun, Yahûdîlerin egemenliğine destek vermek olduğunu düşünürler.

İşte Evangelistler ile Yahûdîlerin işbirliği netîcesinde dünyâ bu sona doğru götürülmek isteniyor. Tevrât’ın şifresine göre, bu yüzyıl 3.Dünyâ Savaşı’nın yaşanacağı bir devirdir.

Evangelistlerin inancına göre, Nil ile Fırat arasındaki yerler “Arz-ı Mev’ûd”, yâni Yahûdîlere vaad edilen topraklardır. Bu bölgede Büyük Yahûdî devleti kurulacak ve ancak ondan sonra Îsâ yere inecek, bu devletin başına geçecek, Deccâl’ı yenecek ve bin yıllık hâkimiyyet başlayacak. Evangelistler böyle bir kehânete inanıyorlar ve bu kehânetin gerçekleşmesine yardımcı olmak istiyorlar. En mühimi, bugün ABD’yi yöneten ‘globalist çete’nin gizli dînî Evangelizmdir. Ve de Bush, bu dînin samîmî bir müminidir.

 Evangelizm için kestirmeden söylenecek bir söz var: “Evangelistler Hıristiyan siyonistlerdir.”

Dahası, Evangelistlerin siyonistliği, Yahûdî siyonistlerden daha kesin, daha keskin, daha cesûr ve daha militanca... Çünkü, onlar, Yahûdîlerin Tanrı’nın seçkinleri olduğuna inanıyorlar. Yahûdî doğmadıklarına üzülüyorlar ve Yahûdîliğin dünyâ hâkimiyyeti için çalışıyorlar.1
 Hıristiyan âlemini maddeten ve ma’nen çökerten bu dehşetli gizli zındıka komitesinin İslâmiyyet aleyhindeki faaliyyetlerine gelince…
O menhûs Yahûdî milleti, Rasûl-i Ekrem (asm) peygamberlik vazîfesiyle ortaya çıktığı zamân, hemen risâletini inkâr ettiler. Çünkü, kendilerinden bir peygamberin geleceğine inanıyorlardı. Hazret-i Peygamber (asm), Yahûdîlerle her ne zamân anlaşma yapmış ise, onlar anlaşmayı bozmuş; müşriklerle birleşip Müslümanlar aleyhinde plan ve entrika çevirmekten geri durmamışlardır. Hattâ, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali (ra)’ün şehîd edilmelerinde yine bu menhûs millet büyük rol oynamıştır. Osmanlı Devleti de bu Yahûdî milleti ile sekiz yüz seneden beri mücâdele edip İslâmiyyeti onların şerrinden muhâfaza etmeye çalışmışlardır. Ancak, netîcede hılâfet-i İslâmiyye, Yahûdîler tarafından kaldırılmıştır.

Yahûdî milletinden müteşekkil o gizli hükûmetin hılâfet-i İslâmiyyeye son vermek ve Filistin’de Yahûdîlerin dünyâya hükmeden hükûmetini kurmak gáyesiyle Sultân Abdülhamid’e  gönderdikleri teklîfler husûsunda bir dergide şu açıklama yer almaktadır:

“Yahûdîler, en büyük zenginlerinden olan Karaso’yu alçakça bir teklîf ile Sultân Abdülhamid’e gönderdiler. Karaso, Abdülhamid’e şöyle dedi: ‘Ben, mason cem’ıyyeti tarafından zât-ı âlînize bir teklîf ile geldim. Teklîfimiz şudur ki: Devletçe borçlusunuz. Borcunuzu ödemek üzere 5 milyon altın lira devletinizin hazînesine hediye ediyoruz; 100 sene sonra ödemek üzere 100 milyon altın lira da fâizsiz borç veriyoruz. Buna karşılık bize Filistin’den az bir arâzi hakkı tanıyınız.’

“Karaso sözünü bitirmeden, Sultân Abdülhamid Karaso’ya refâkat eden adama hiddetle bir baktı ve ona şöyle dedi: ‘Bu domuzun hangi teklîf ile geldiğini bilmiyor muydun?’ O adam, Sultânın ayaklarına eğilip yemîn içerek bu teklîfle geldiğini bilmediğini belirtti.  Abdülhamid Karaso’ya baktı ve, ‘Ey alçak, huzûrumdan çık git!’ dedi. Bunun üzerine Karaso dedi ki: ‘Mâdem sen, bu teklîfimi reddettin. Saltanatın tehlikeye girdi.’

O cem’ıyyet,  Karaso’dan sonra 1901-1902 senelerinde Sultân Abdülhamid’e Herzl’i gönderdi. Herzl ona, ‘Filistin’de bize bir hak ver, biz de bunun mukábilinde size yardım edelim. Ne kadar para isterseniz verelim ve borcunuzu ödeyelim’ dedi. Sultân Abdülhamid bu adamın teklîfini de reddedip onu kovdu ve şöyle dedi:

‘Bir daha ikinci kez böyle bir teklîfle karşıma gelme. Ben Filistin’den bir karış  arâzi bile Yahûdî milletine vermem. Çünkü, bu topraklar benim değil. Belki Ümmet-i İslâmiyyenindir. Oradaki bütün topraklar, Müslümanların kanı ile sulanmış ve alınmıştır. Gidin paranızı muhâfaza edin, bize faydası yoktur. Benim saltanatım bir gün yıkıldığı zamân, paranız size faydalı olabilir. Ben hayâtta olduğum müddetçe benim vücûdumdan etlerimin parçalanıp ayrılması, benim için Filistinin İslâm topraklarından ayrılmasından daha kolaydır. İslâm âlemi bizim cesedimiz mesâbesindedir, biz hayâtta olduğumuz müddetçe vücûdumuzun parçalanmasına aslâ müsâade etmeyiz.’

O gizli komite üçüncü kez mason cem’ıyyetinin en güçlüsü olan İttihat ve Terakkí Cem’ıyyeti’ni  devreye soktu.  Bu  gizli komite, son olarak Sultân Abdülhamid’e bir mektûb yazdı ve İttihat ve Terakkí Cem’ıyyeti vâsıtasıyla en son üçüncü bir teklîfte bulundu. 150 milyon İngiliz altın lirası karşılığında Filistin arâzisinden bir parça yer istedi. 

Sultân Abdülhamid Han onlara şöyle dedi: ‘Değil 150 milyon İngiliz altını, dünyâ dolusu altın dahi verseniz, bu teklîfinizi kesin kabûl etmem. Ben 30 seneden fazla Ümmet-i Muhammediyyeye hizmet ettim. Ben Müslümanların sahîfelerine, ecdâdımın, sultânların ve Osmanlı Halîfelerinin defterlerine siyah leke vurmam.’ 

“Sultân Abdülhamid diyor ki: İttihad ve Terakkí Cem’ıyyeti, benim bu cevâbımı aldıktan sonra bana şöyle dediler: ‘Ya Filistin’den bize bir parça yer ver; ya da seni Selânik’e sürgün edeceğiz.’ Ben onlara şöyle dedim: ‘Saltanatımı terk ederim, Selânik’e sürgün giderim. Ama, size Filistin’den  bir karış toprak bile vermem. Ben Allah’a hamd ettim ve edeceğim.’

“Yahûdîler, Sultân Abdülhamid Han’dan bir şey koparamayacaklarını anlayınca, onu halîfelik vazîfisinden azletmekte ittifâk ettiler. Arap âlemindeki şer güçlerden ve İslâm âlemini parçalamayı hedef tutan kişilerden yardım istediler. Bunların başında İspanya’dan sürgün edilip Selânikte yerleşen ve zâhiren Müslüman görünen Yahûdîler ve İttihat ve Terakkí Cem’ıyyeti vardı. Nihâyet II. Abdülhamid Han’ın hılâfeti sona erince; hâkimiyyet, İttihat ve Terakkí Cem’ıyyetinin eline geçti. İslâm Devletinin başına birer birer musîbetler geldi.  Yahûdîler böylece daha önceden planlamış oldukları icrââtlarını gerçekleştirdiler.”

Yahûdî milleti, Îsevî dîninde yaptıkları tahrîfât gibi; İslâm dîninde de tahrîfât yapmak için, hiçbir zamân fitne ve hîle çevirmekten geri kalmamışlardır. Ba’zı ulemâ-ı sûu elde ederek İslâm dîninde başlattıkları “reform hareketleri” bu da’vâmızın en açık delîlidir. Kezâ o gizli komite, mezkûr ihtilâllerle “ırkçılık marâzı”nı Âlem-i İslâm içine atarak ihtilâfı meydana getirdiler; böylece Müslümanları birbirine düşürdüler. Her defasında başka bir şey ortaya atarak, meselâ “demokrasi, insân hakları, hürriyyet” gibi kelimelerle saf Müslümanları aldatarak onları İslâmdan ve Kur’ân’dan uzaklaştırmak için her türlü entrikayı çevirmişlerdir. Bu asırda o entrikaların en mühimi de “misyonerlik faaliyyetleri” netîcesinde binlerce Müslümanın Hıristiyanlaştırılmasıdır.
İşte Müellif (ra)’ın “gizli komite”, “gizli zındıka komitesi” diye bahsettiği, bu menhûs Yahûdî milletinden müteşekkil o gizli hükûmettir. Bu dehşetli gizli komite, her defasında ayrı bir plan ile Âlem-i İslâm’ın başına musallat olmuştur. Bu gizli komite, bütün İlâhî dînlerin, husûsan İslâmiyyetin amansız düşmanıdır. Tek hedefleri ise, bütün dünyâya dînsizliği yayıp revâca vermek sûretiyle yeryüzünde Yahûdî milletini ve onların bâtıl inanç ve dînlerini hâkim etmektir. Çünkü, bu konudaki inançları şudur ki; dünyâda asıl millet kendileridir, diğer insânlar ise onlara hizmet için yaratılan hayvanlardır. Tek dîn de Yahûdîlik dînidir ve bu dîn millîdir.

 Müellif (ra)’ın “müşterek düşman” diye ta’bîr ettiği, eskide “komünistlik, sosyalistlik, demokrasi” nâmları altında icrâât gösteren o gizli komite olduğu gibi; şimdi de “Evangelist” nâmı altında dînsizliği revâca vermek sûretiyle hak dîn olan İslâmı ortadan kaldırmaya çalışan ve dünyâyı karıştıran da bu dehşetli gizli zındıka komitesidir. O hâlde Bedîüzzamân (ra)’ın “müşterek düşman” ta’bîrinden murâdı, komünistlik değildir. Belki bahsi geçen “ecnebî zındıka komitesi”dir. Zîrâ, komünistlik, o gizli komitenin dînsizliğe revâc vermek için ortaya attığı binlerce şer mihrâkından biri ve aynı zamânda Büyük Deccâl’ın ileri karakolu mesâbesinde olduğu gibi; bugün ise komünizm yerine hükümfermâ olan Evangelizm şer odağını kullanmaktadır ki, bu Evangelistler de büyük Deccâl’ı temsîl etmektedir.

Demek Deccâl’ın mühim kuvveti Yahûdî milletidir. Nitekim Bedîüzzamân (ra) Hazretleri bu husûsta şöyle buyurmaktadır: “Rivâyette var ki:‘Deccâlın mühim kuvveti Yahûdîdir. Yahûdîler, severek tâbi olurlar.’
Allahu alem, diyebiliriz ki, bu rivâyetin bir parça te’vîli Rusyada çıkmış. Çünkü, her hükûmetin zulmünü gören Yahûdîler, Almanya memleketinde kesretle toplanıp intikámlarını almak için, Komünist Komitesinin te’sîsinde mühim bir rol ile Yahûdî milletinden olan ‘Troçki’ nâmında dehşetli bir adamı, Rusyanın başkumandanlığına ve terbiyegerdeleri olan meşhûr Leninden sonra Rus hükûmetinin başına geçirerek Rusyanın başını patlatıp bin senelik mahsûlâtını yaktırdılar. Büyük Deccâlın komitesini ve bir kısım icrââtını gösterdiler. Ve sâir hükûmetlerde dahi ehemmiyyetli sarsıntılar verip karıştırdılar.”

“Her iki Deccâl, (İslâm Deccâl’ı ile Hıristiyanların Deccâl’ı) Yahûdînin İslâm ve Hıristiyan aleyhinde şiddedli bir intikám besleyen gizli komitesinin muâvenetini ve kadın hürriyyetlerinin perdesi altındaki dehşetli bir diğer komitenin yardımını, hattâ İslâm Deccâlı masonların komitelerini aldatıp müzâheretlerini kazandıklarından dehşetli bir iktidâr zannedilir.”

Müellif (ra)’ın Kevser Sûresi’nin ba’zı esrârından bahsettiği “Sırr-ı İnnâ A’taynâ” nâmındaki eserinde, Yeniçeri içerisine giren Mason komitesinden ve Süfyâniyyetin birinci reisinin komitesinden bahsetmekte, yine Hicrî 1422 târihinden i’tibaren Büyük Deccâl’ın zuhûr edeceğinden ve Deccâl komitesinin ifsâdâta başlayacağından haber vermektedir. Mezkûr eserinde şöyle buyurmaktadır:

“Evet, o işi yapan ise küçük Deccâl’lerdır ki, Büyük Deccâl’ın ileri karakoludur. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأَبْتَرُ    إِنَّ :  ile 1118 olmakla bu küçük Deccâllerden 100 sene sonra Büyük Deccâl’e işâret vardır. Nasıl ki, bu geçmiş yüzün iki başında mason komitesinin ve onun bir mukaddimesi olan Yeniçeri içerisine giren fesâd komitesi, o yüzün iki başındadır. Allahu a’lem, bu gelecek yüzün dahi bu başında bu küçük Deccâl’ler komitesi, öteki başında Büyük Deccâl’ın komitesi bulunduğuna إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأَبْتَرُ işâret ediyor.”

Hulâsâ: Büyük Deccâl, Yahûdî milleti nâmına hareket eder ve gücünü ondan alır.

Üstâd Bedîüzzamân, hayâtı boyunca o gizli zındıka komitesi ile mücâdele etmiştir. O gizli komite ise Üstâd Bedîüzzamân (ra)’ı ortadan kaldırmak için her türlü plana başvurmuşlardır. Nitekim Bedîüzzamân (ra) bu hakíkati eserlerinde şöyle ifâde etmektedir:

“Otuz sene evvel Dârü’l-Hikmet a’zâsı iken, bir gün arkadaşımızdan ve Dârü’l-Hikmet a’zâsından Seyyid Sadeddîn Paşa dedi ki: ‘Katî bir vâsıta ile haber aldım; kökü ecnebîde ve kendisi burada bulunan bir zındıka komitesi, senin bir eserini okumuş. Demişler ki, bu eser sâhibi dünyâda kalsa, biz mesleğimizi (yâni zındıkayı, dînsizliği) bu millete kabûl ettiremiyeceğiz. Bunun vücûdunu kaldırmalıyız, diye senin i’dâmına hükmetmişler. Kendîni muhâfaza et.’  Ben de ‘Tevekkeltü alallah, ecel birdir, tegayyür etmez’  dedim.

“İşte bu komite, otuz sene, belki kırk seneden beri hem tevessü etti, hem benimle mücâdelede herbir desîseyi isti’mâl etti. İki defa imhâ için hapse ve on bir defa da beni zehirlemeye çalışmışlar. (Şimdi on dokuz defa oldu.) En son dehşetli plânları, sâbık dâhiliye vekilini ve Afyonun sâbık vâlisini, Emirdağ’ın sâbık kaymakám vekilini aleyhime sevk etmeleriyle, resmî hükûmetin nüfûzunu bütün şiddediyle aleyhimde isti’mâl etmeleridir. Benim gibi zaîf, ihtiyâr, merdümgiriz, fakír, garîb, hizmete çok muhtâc bir bîçâreye o üç resmî me’mûrlar, aleyhimde öyle bir propaganda ve herkesi korkutmak o dereceye gelmiş ki; bir me’mûr bana selâm etse, haber aldıkları vakitte değiştirdikleri için, ca’sûsluktan başka hiçbir me’mûr bana uğramadığını ve komşularımın da ba’zıları korkularından hiç selâm etmediklerini gördüğüm hâlde; inâyet ve hıfz-ı İlâhî bana bir sabır ve tahammül verdi. Emsâlsiz bu işkence, bu tazyîk, beni onlara dehâlete mecbûr etmedi.”
O gizli komite, kendi da’vâları için en büyük bir tehlike arz eden Bedîüzzamân’a sıkıntı vermek için hükûmeti tahrîk ettiklerini de Bedîüzzamân (ra) şöyle ifâde ediyor:

“Hükûmet beni tam himâye ve bana yardım etmek, milletin maslahatına ve vatanın menfaatına çok lüzûmu varken, beni sıkması îma eder ki; kırk seneden beri benim ile mücâdele eden gizli zındıka komitesiyle şimdi onlara iltihâk eden komünist komitesinden bir kısmı, ehemmiyyetli birer resmî makám elde ederek karşıma çıkıyorlar. Hükûmet ise, ya bilmiyor veyâ müsâade ediyor diye çok emâreler bana endişe veriyor.”

“Efendiler! Otuz-kırk seneden beri ecnebî hesâbına ve küfür ve ilhâd nâmına bu milleti ifsâd ve bu vatanı parçalamak fikriyle, Kur’ân hakíkatına ve îmân hakíkatlarına her vesîle ile hücûm eden ve çok şekillere giren bir gizli ifsâd komitesine karşı, bu meselemizde kendilerine perde yaptıkları insafsız ve dikkatsiz me’mûrlara ve bu mahkemeyi şaşırtan onların Müslüman kisvesindeki propagandacılarına hitâben, fakat sizin huzûrunuzda zâhiren sizin ile birkaç söz konuşacağıma müsâade ediniz.”

Bedîüzzamân Hazretleri eserlerinde yüzden fazla yerde bu gizli zındıka komitesinden bahsetmiş ve talebelerini, o gizli komitenin şerlerine karşı müteyakkız olmaları husûsunda şöyle îkáz etmiştir:

“Dikkat ediniz, küfr-i mutlakı müdâfaa eden gizli komite içinize parmak sokmasın.”

HULÂSÂ: “Hakíkatü’l-Yahûd” adlı eserin ve Bedîüzzamân (ra)’ın beyânâtlarından anlaşıldı ki; dünyâda bütün ihtilâlleri gerçekleştiren, bütün şer odaklarını tahrîk ederek kullanan, harb ateşlerini tutuşturan ve bununla asıl hedefleri olan dîni ortadan kaldırıp kendi milletlerini ve muharref dînlerini bütün dünyâya hâkim etmek için çalışan Yahûdî milletinden müteşekkil gizli bir komite vardır. O gizli komite, eskide “komünistlik, sosyalistlik, demokrasi” nâmları altında icrâât gösterdiği gibi; şimdi de “Evangelist” nâmı altında dînsizliği revâca vermek sûretiyle hak dîn olan İslâmı ortadan kaldırmaya çalışmakta ve dünyâyı karıştırmaktadır.

Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyân, o menhûs milleti şu vecîz âyetiyle şöyle tavsîf eder: 
كُلَّمَا اَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ اَطْفَاَهَا اللّهُ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا وَاللّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدينَ
“Her ne zamân onlar harb ateşini yakarlar ve fitne-i harbi alevlendirmek isterlerse, Allâhu Teâlâ onların yaktıkları ateşi söndürür. Halbuki onların âdetleri her zamân yeryüzünde fesâda sa’y etmektir. Allâhu Teâlâ, fesâd çıkaranları sevmez.”

Demek, Bedîüzzamân (ra)’ın “müşterek düşman” ta’bîrinden murâdı, komünistlik değildir. Belki bu “gizli zındıka komitesi”dir.

Sâniyen: Metinde geçen “medâr-ı ihtilâf” olan mes’elelerden murâd; devletin dâhildeki Hıristiyanlara tatbîk etmekle mükellef olduğu ahkâm-ı İlâhiyyedir. Bu hükümlerin tatbîkı devletin gücü ile olur. Bu ihtilâflı mes’elelerden  bir kısmını şöyle sıralayabiliriz:

1) Hıristiyanların, misyonerlik faaliyyetlerinde bulunmamaları;
2) İslâmiyyet aleyhinde konuşmamaları;
3) Yeniden kilise açmamaları;
4) Hıristiyanlara hürmet ve ta’zîmde bulunulmaması;
5) Ehl-i Sevamiın, yâni dünyâ ile irtibâtını kesmiş münzevî
yaşayan ve kendîni ibâdete vermiş olan dîndar rûhânîlerin siyâsî işlere karışmamaları;
6) Zımmîlerin cizye vermeleri, gibi...

Sâlisen: “Medâr-ı ittifâk” mes’eleleri ise; ulemâ-i İslâm ve Risâle-i Nûr Talebelerinin teblîğ etmekle mükellef oldukları mes’elelerdir. Medâr-ı ittifâk noktalardan bir kısmı şunlardır:

1) “Lâ ilâhe İllallah Muhammedün Rasûlullah” hakíkatını ders vermek. Zîrâ, “Lâ ilâhe İllallah Muhammedün Rasûlullah” hakíkatı, bütün dînlerin medâr-ı ittifâk noktasıdır;
2) Altı erkân-ı îmâniyyeyi, husûsan îmânın iki kutbu olan tevhîd-i hakíkí ve haşr-i cismânîyi teblîğ etmek;
3) Beş esâsât-ı İslâmiyyeyi beyân etmek;
4) Risâlet-i Muhammediyye (asm)  ve evsâf-ı Muhammediyye (asm)’ın onların kitâblarında var olduğunu onlara îzâh  ve isbât etmek;
5) Domuz etinin ve fâizin harâm olması ve recm gibi ahkâm-ı İlâhiyyeyi hatırlatmak, gibi…

O gizli zındıka komitesi, dîne dayalı devletleri ilgá edip yerine laik sistemler kurdurmak sûretiyle devletlerin, mezkûr medâr-ı ihtilâf mes’elelere müdâhale etmesini yasaklamış; yine o gizli komite, Hıristiyanları da tahrîk ederek dâhil-i İslâm içindeki faaliyyetlerine revâc vermiştir. Bugün o gizli zındıka komitesi, Müslüman ülkelerdeki devletlerin zımmîlere karşı olan vazîfelerini yapmasına engel olduğu gibi; dâhildeki Hıristiyanların misyonerlik faaliyyeti göstermelerine, bâtıl ve muharref dînlerini neşretmelerine, İslâmiyyet aleyhinde propaganda yapmalarına, yeni kiliseler inşâ etmelerine de yardım etmektedir.
Evet, şu zamânda devlet vazîfesini yapmadığı gibi; üstelik o gizli komitenin planıyla Hıristiyanların misyonerlik faaliyyetlerine revâc veriyor; onlara ta’zîm ve hürmette bulunuyor; yeni yeni kiliseler açmalarına ve İslâmiyyet aleyhindeki konuşmalarına ses çıkarmıyor. Hakíkat-ı hal böyle iken; ulemâ-i İslâm ve Risâle-i Nûr talebeleri devletin vazîfesine müdâhale ederse, o zamân Müslümanlarla Hıristiyanlar karşı karşıya gelecek; dâhilî bir fitne kopacak; netîcede o gizli komite bundan istifâde edip hem devleti, hem Hıristiyan âlemini, hem de dış güçleri Müslümanların aleyhine çevirecek; böylece  binlerce Müslümanın canı yanacaktır. Zâten o gizli komitenin istediği de budur.

İşte Müellif (ra)’ın,“Medâr-ı ihtilâf noktaları muvakkaten medâr-ı münâkaşa ve nizâ’ etmeyerek” ifâdesinden murâdı; Risâle-i Nûr talebeleri ve ulemâ-i İslâm, medâr-ı ihtilâf noktalarını muvakkaten medâr-ı münâkaşa ve nizâ’ etmeden aslî vazîfeleri olan mezkûr medâr-ı ittifâk noktaları onlara teblîğ etmektir. Devletin vazîfesi olan maddî müdâhalede bulunmak sûretiyle dâhilî fitneye sebebiyyet vermemek ve o gizli zındıka komitesine fırsat tanımamaktır. 

Ehl-i Kitâbın medâr-ı ihtilâf noktaları nazara vererek hakka nasıl da’vet edileceği husûsunda Bedîüzzamân (ra) Hazretleri bir nümûne-i imtisâldir. 
Üstâd Bedîüzzamân (ra), Tarihi tam olarak belirlenemeyen bir (muhtemelen Sultan Reşat) zamânında resmî bir toplantıda Fener Patriğini şöyle hakka da’vet etmiştir:

“Sen, Hıristiyan âleminin dînî lideri olduğun için mes’ûlsun! Bu mes’ûliyyetten kurtulmak için, Hazreti Muhammed (asm)’ın peygamberliğini kabûl edeceksin; ‘Benim de peygamberimdir’ diyeceksin ve bu inancını da i’lân edeceksin.’

Fener Patriği de o zamân Üstâd Bedîüzzamân Hazretlerinin bu teblîğini kabûl etmiş ve i’lân edeceğine söz vermiştir. Görüldüğü gibi, Üstâd Bedîüzzamân Hazretleri teblîğ makámında Fener Patriğini üç noktada hakka da’vet etmiştir:

1) Hazret-i Muhammed (asm)’ın peygamberliğini kabûl edeceksin.

2) “Hazret-i Muhammed (asm) benim de peygamberimdir” diyeceksin.

3) Bu inancını da etba’ına i’lân edeceksin.
Metinde geçen “muvakkaten” kaydı ise; o “gizli zındıka komitesinin dağılmasına ve Kur’ân’î esâslara dayalı devletin kurulmasına kadar” demektir.

Şimdi Yirminci Lem’a’nın İkinci Sebeb’inde yer alan gelecek hâşiyenin şerh ve îzâhına geçiyoruz…

METİN
“Hadîs-i sahîhle, ‘Âhirzamânda Îsevîlerin hakíkí dîndarları ehl-i Kur’ân ile ittifâk edip, müşterek düşmanları olan zındıkaya karşı dayanacakları’ gibi;şu zamânda dahi ehl-i diyânet ve ehl-i hakíkat, değil yalnız dîndaşı, meslekdaşı, kardaşı olanlarla samîmî ittifâk etmek, belki Hıristiyanların hakíkí dîndar rûhânîleri ile dahi medâr-ı ihtilâf noktaları muvakkaten medâr-ı münâkaşa ve nizâ’ etmeyerek, müşterek düşmanları olan mütecâviz dînsizlere karşı ittifâka muhtâctırlar.”

ŞERH:
(Hadîs-i sahîhle, ‘Âhirzamânda Îsevîlerin hakíkí dîndarları ehl- i Kur’ân ile) Müslümanlarla (ittifâk edip, müşterek düşmanları olan zındıkaya) gizli zındıka komitesine (karşı dayanacakları’ gibi, şu zamânda) İslâm devletinin ilgá edildiği; Âlem-i İslâm’ın tek bir  devlet idârecisinin emri altında bulunmadığı; Müslümanların yaşadığı devletlerin çoğu müstemleke olup Avrupa’nın tasallutu altına girdiği; 

Müslümanların ittifâklarının bozulup perîşân olduğu bir zamânda (dahi ehl-i diyânet ve ehl-i hakíkat) tek hak dîn olan İslâmiyyete inanan Müslümanlar, (değil yalnız dîndar, meslekdaşı, kardaşı olanlarla) yâni diğer Müslümanlarla (samîmî ittifâk etmek, belki Hıristiyanların hakíkí dîndar rûhânîleri ile) kendîni ibâdete hasretmiş, dünyâ siyâsetine karışmayan, Müslümanlara tecâvüz etmeyen ve mütecâvizlere de yardım etmeyen Hıristiyanların dîn adamlarıyla (dahi medâr-ı ihtilâf noktaları muvakkaten) o gizli zındıka komitesinin dağılmasına ve Kur’ân’î esâslara dayalı devletin kurulmasına kadar (medâr-ı münâkaşa ve nizâ’  etmeyerek, müşterek düşmanları olan mütecâviz dînsizlere karşı ittifâka muhtâctırlar.)

Evvelâ: Bu hâşiyede iki kısım var:
Birinci Kısım: “Hadîs-i sahîhle, ‘Âhirzamânda Îsevîlerin hakíkí dîndarları ehl-i Kur’ân ile ittifâk edip, müşterek düşmanları olan zındıkaya karşı dayanacakları’ gibi”  ifâdesidir. Müellif (ra), bu hadîs-i şerîfi zikretmekle; kendisinden sonra vukúa gelecek istikbâle âit hâdisâttan haber veriyor. Yâni, bu risâleyi yazdığı zamândan yaklaşık 100 - 150 sene sonra, belki daha ileri bir zamânda vukúa gelecek hâdisâta nazar-ı dikkatleri celb ediyor.
İkinci Kısım: “Şu zamânda dahi ehl-i diyânet ve ehl-i hakíkat, değil yalnız dîndaı, meslekdaşı, kardaşı olanlarla samîmî ittifâk etmek, belki Hıristiyanların hakíkí dîndar rûhânîleri ile dahi medâr-ı ihtilâf noktaları muvakkaten medâr-ı münâkaşa ve nizâ’ etmeyerek, müşterek düşmanları olan mütecâviz dînsizlere karşı ittifâka muhtâctırlar” ifâdeleridir. Müellif (ra), bu cümlelerinde ise kendi zamânındaki Müslümanların ve Hıristiyanların müşterek düşmanları olan zındıkaya, yâni mukaddimede zikredilen “gizli zındıka komitesi”ne karşı nasıl mücâdele etmeleri gerektiğini îzâh ediyor.
Sâniyen: Müellif (ra)’ın bu sözlerinin ma’nâsını doğru anlamak için, öncelikle bu zâtın meâlini naklettiği hadîs-i şerîfin metni ile şerh ve îzâhını anlamak gerekir:

ستصالحون الروم صلحا آمنا فتغزون انتم وهم عدوا من ورائكم فتنصرون وتغنمون وتسلمون ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج ذي تلول فيرفع رجل من اهل النصرانية الصليب فيقول غلب الصليب فيغضب رجل من المسليمين فيدقه فعند ذلك تغدر الروم وتجمع للملحمة ويثور المسلمون الى اسلحتهم  فيقتتلون فيكرم الله تلك العصابة بالشهادة .
Hadîsin Meâli: “Rumlarla emniyyetli bir sulh yapacaksınız. Ve siz, onlarla birlikte müşterek düşmanınızla savaşacak,  muzaffer olacak ve ganîmet elde edip kurtulacaksınız. Sonra tepeleri ve bol bitkisi olan geniş bir yere döneceksiniz. Burada Nasrânîlerden bir adam haçı kaldırıp, ‘Haç gálib geldi’ diyecek. Müslümanlardan bir adam da öfkelenip haçı kıracaktır. İşte bu sırada Rumlar anlaşmayı bozacak ve büyük savaş için toplanacaktır. Müslümanlar da silâhlarına sarılıp savaşa gireceklerdir. Ve netîcede Allah, bu topluluğa şehîd olma ni’metini lütfedecektir.”

İHTÂR: Âhirzamânda Hz. Mehdî ve Hz. Îsâ (as)’ın devirlerinde vukúa gelen harbler netîcesinde Hıristiyanların ekserisi, Yahûdîlerin ise az bir kısmı İslâmiyyetle müşerref olmaları sebebiyle; gerek hadîs-i şerîflerde, gerekse Üstâd Bedîüzzamân Hazretlerinin eserlerinde “Rumlar ve Îsevîlerin ittifâkı” gibi ta’bîrler kullanılmış, bu sebebten dolayı Yahûdîlere  pek yer verilmemiştir. Unutulmamalıdır ki, Deccâl’ın mühim bir kuvveti Yahûdîlerdir.

Yukarıda zikredilen hadîs-i şerîf gibi, Âhirzamânda Hıristiyanlarla Müslümanlar arasında cereyân edecek hâdiselere işâret eden ehâdîs-i şerîfelere dikkat edildiğinde görülür ki, --Allahu a’lem-- Âhirzamânda Hıristiyanlarla Müslümanlar arasındaki münâsebet üç safhada vukú’ bulacaktır. Üstâd Bedîüzzamân (ra) da bu safhalara eserlerinin müteferrik yerlerinde işâret etmiştir:

Birinci safhada: Hz. Mehdî, Hıristiyanlarla savaşıp onları mağlûb eder ve onları cizye ve haraca bağlayarak sulh yapar.

İkinci safhada: Müslümanlar, bu mağlûb olan Hıristiyanlarla ittifâk edip, küfr-i mutlakı revâca veren gizli zındıka komitesiyle  harbederek onları da mağlûb ederler.
Üçüncü safhada ise : Hz. Îsâ (as)’ın devresi olup, bu safhada Hıristiyanlardan cizye kabûl edilmez. Hıristiyanlar ya İslâmiyyeti kabûl edecekler, ya da devlet onlara maddî cihâdla mukábele edecektir. Bu safhada, Müslüman oluncaya kadar Hıristiyanlarla harb edilir. Bu harbler netîcesinde Hıristiyanların İslâma girmeleriyle ittifâk sağlanır. İttifâk netîcesinde Yahûdî milleti katledilir.
İşte hadîslerde işâret edilen, Âhirzamânda Müslümanların Hıristiyanlarla harb etmesi; hem onlarla sulh yapılması; hem cizyenin kaldırılıp onlara yalnızca İslâmın teklîf edilmesi ve Müslüman oluncaya kadar onlarla harb edilmesi; hem Îsevîlerden bir tâifenin Müslüman olup Kur’ân’a ittiba’ etmesi gibi ayrı ayrı hâdiseler, zikredilen bu üç ayrı safhada cereyân eden hâdiselerdir.   
Buna göre Müellif (ra)’ın meâlini verdiği hadîsde beyân edilen, Âhirzamânda vukú’ bulacak olan  “Îsevîlerin hakíkí dîndarları ile ehl-i Kur’ân’ın ittifâkı” hâdisesinin Hz. Mehdî devrine mi, yoksa Hz. Îsâ (as) devrine mi âit olduğu kesin belli değildir. Bu sebeble, eğer Üstâd Bedîüzzamân’ın hâdise istinâden haber verdiği bu ittifâk hâdisesi,

a) Eğer Hz. Mehdî devrine âit ise, yukarıdaki Rumlarla sulh yapılacağına işâret eden hadîsde geçen Îsevîlerden murâd o Hıristiyanlardır ki; Hz. Mehdî evvelâ onlara karşı harb edip onları mağlûb ederek cizyeye bağlar. Daha sonra, bu  mağlûb ettiği Hıristiyanlarla berâber sulh yaparak mukaddimede zikredilen küfr-i mutlakı revâca veren gizli zındıka komitesiyle  harb eder. Çünkü, sulh, harbden sonra olur.
Demek Müslümanlar, evvelâ Hıristiyanlarla harb edip onları mağlûb ederler. Sonra cizyeye bağladıkları Hıristiyanlarla sulh yaparak, müşterek düşmanları olan küfr-i mutlakı revâca veren gizli zındıka komitesini  mağlûb etmek için ittifâk ederler. Bu sulh ise, aslâ o tâifeyle bundan sonra dost olunacağı ma’nâsına gelmez. Elbette, Müslümanlar, bir tâifeyle harb ederken, bir başka tâifeyle muvakkaten sulh yapabilirler. Çünkü, bu, Müslümanlar için bir güç te’mîn eder. Şer’-ı şerîfe göre Müslümanlar kâfirlerle en fazla 10 sene sulh yapabilirler. Sulh müddeti bittiğinde onlarla savaşılır. Dâimî sulh olmaz.

b) Eğer Üstâd’ın haber verdiği “Îsevîlerle ehl-i Kur’ân’ın ittifâkı” hâdisesi, Hz. Îsâ (as)’ın nüzûlünden sonraki devre âit ise; bunlar, Îsevîlerden  Müslüman olan ve Kur’ân’a ittiba’ eden bir tâifedir ki, Deccâl ile muhârebede Hz. Îsâ (as), bu Müslüman Îsevîlerin ittihâdıyla kuvvet bulup bu kuvvetle Deccâl’ı ve Deccâl’ın en mühim kuvveti olan gizli zındıka komitesini öldürür. Böylece Deccâl’ın âlemde teşkîl ettiği inkâr-ı Ulûhiyyet (Ulûhiyyet sıfatını inkâr) fikrini öldürüp yeryüzünde Kur’ân’ı hâkim kılar
Sâlisen: Müellif (ra)’ın,  “Şu zamânda dahi ehl-i diyânet ve ehl-i hakíkat, değil yalnız dîndaşı, meslekdaşı, kardaşı olanlarla samîmî ittifâk etmek, belki Hıristiyanların hakíkí dîndar rûhânîleri ile dahi medâr-ı ihtilâf noktaları muvakkaten medâr-ı münâkaşa ve nizâ’ etmeyerek, müşterek düşmanları olan mütecâviz dînsizlere karşı ittifâka muhtâctırlar” cümlelerinde geçen “şu zamânda” ifâdesini anlamak için, gelecek esâsâta dikkat etmek lâzımdır:

1) Hıristiyanların inancına göre, Hz. Îsâ (as), dünyâ işlerine karışmadığı gibi; ehl-i sevâmiın, yâni dünyâ ile irtibâtını kesmiş münzevî yaşayan ve kendîni ibâdete vermiş olan dîndar rûhânîlerin dahi dünyevî ve siyâsî işlere karışmamaları lâzımdır. Halbuki, şu zamânda Hıristiyan dîn adamları dâhilde ve hâricte siyâsî sahada faaliyyet göstermekte, İslâmiyyet aleyhinde her türlü entrikayı çevirmekte, fitne ve fesâd ateşini körüklemektedirler.

2) Şerîat lisânında, dâhildeki ehl-i Kitâbdan olan Hıristiyanlara “zımmî” denilir. Şer’-ı şerîfe göre dâhildeki zımmîler, ibâdetlerini ancak ibâdethânelerinde yapabilirler. Bunun dışında, muharref dînleri nâmına dışarıda herhangi  bir faaliyyet gösteremezler. Yâni, Müslümanlar arasında misyonerlik faaliyyetlerinde bulunamazlar; bâtıl dînlerini neşredemezler. Eğer devlet-i İslâmiyyece yasaklanan bu husûslara riâyet etmezlerse, devlet tarafından evvelâ şifâhî olarak îkáz edilirler. Bununla yola gelmezlerse, devlet maddî güç kullanarak onlara müdâhale eder. Halbuki, şu zamânda dâhildeki Hıristiyanlar, Müslümanlar arasında misyonerlik faaliyyetlerinde bulunuyorlar ve muharref dînlerini Âlem-i İslâm içinde neşrediyorlar. Bu yüzden binlerce Müslüman, Hıristiyan oluyor. Devlet ise onlara müdâhale etmemekle berâber, gizli zındıka komitesinin tahrîkiyle, onların faaliyyetlerine revâc veriyor.

3) Şer’-ı şerîfe göre, Dâr-ı İslâm’da, zımmîlerin İslâmiyyet aleyhinde konuşmaları yasaktır. İslâmiyyet aleyhinde konuştukları takdirde devlet tarafından evvelâ îkáz edilirler; itâat etmezlerse Devlet-i İslâmiyye onları maddeten durdurur. Şu zamânda ise, Hıristiyanlar İslâmiyyet aleyhinde her türlü propagandayı yapmaktadırlar. Devlet ise onların İslâmiyyet aleyhindeki bu faaliyyetlerine ‘Dur!’ demiyor, belki revâc veriyor.

4) Fukahâ-yi İslâmın tesbîtine göre; Hıristiyanlara ta’zîm edilmesi harâmdır. Halbuki, şu zamânda devlet erkânı, onlara ta’zîm ve hürmette bulunuyor.

5) Ulemâ-i İslâm ve Risâle-i Nûr talebelerine düşen vazîfe; dîn-i mübîn-i İslâmı zımmîlere teblîğ etmektir. Yâni, Kur’ân’ın ta’lîm ettiği tarzda onlara İslâmiyyeti anlatmaktır. Bu tarz-ı Kur’ânî’yi bir kaç misâl ile îzâh  etmeye çalışalım:

Birinci Misâl: Kur’ân, ehl-i Kitâbı İslâma da’vet ederken şöyle söylememizi emrediyor:

وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ
“Onlara ilmî mücâdelede en güzel sûrette şöyle deyin: Biz, bize indirilen Kur’ân’a ve size indirilen cümle kitâblara îmân ettik. Bizim ilâhımız ve sizin ilâhınız birdir. Ve biz, O’na (Allah’a) teslîm olmuş hâlis Müslümanlarız.”1
Yâni, “Biz, size gönderilen peygamberlere ve onlara indirilen kitâblara îmân ediyoruz. Siz de bizim peygamberimize ve ona indirilen Kur’ân’a îmân edin. Zîrâ, îmân tecezzî ve inkısâm kabûl etmez bir külldür. Eğer kendi peygamberlerinize ve onlara inen kitâblara inanıyorsanız, Âhirzamân Peygamberi Hz. Muhammed (asm)’a ve ona inzâl buyurulan Kur’ân-ı Azîmüşşân’a dahi îmân etmeniz gerekir” diyerek, onları “medâr-ı ittifâk” noktalara, yâni bir tek İlâh’a ve başta Rasûl-i Ekrem (asm) olmak üzere O’nun bütün peygamberlerine ve kitâblarına îmân etmeye ve İslâmiyyeti  kabûl etmeye da’vet ederiz.

İkinci Misâl: Rasûl-i Ekrem (asm), Kur’ân lisânıyla onlara şöyle diyor:

قُلْ فَاْتُوا بِالتَّوْريةِ فَاتْلُوهَا اِنْ كُنْتُمْ صَادِقينَ 
“Kitâblarınızda, benim tasdîkim ve evsâfım vardır. Benim beyân ettiğim şeylerde, kitâblarınız beni tasdîk ediyor. Tevrât’ınızı getiriniz, okuyunuz.”

ُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدّ ُونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهَدَاء وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
Meâli: “Ey Rasûlüm! De ki: ‘Ey Ehl-i Kitâb! Îmân edip dîn-i İlâhîyle tedeyyün eden kimseleri, o dîn-i İlâhî’de eğrilik ve noksanlık aramak sûretiyle tarîk-ı haktan niçin men’ edersiniz? Halbuki, dîn-i İslâmın ve Kur’ân’ın hak olduğuna siz şâhidlersiniz. Zîrâ; elinizde bulunan kitâbı mütâlea etmekle rasûlümüzün risâletini ve dîninin hak bir dîn olduğunu bilirsiniz.  Allâhu Teâlâ sizin hiçbir amelinizden gáfil değildir.Yâni, O, hakkı tağyîr etmek ve rasûlün risâletini inkâr etmek ve evsâf-ı nebeviyyeyi gizlemek gibi amellerinizi bilir ve muktezâsına göre cezâ verir.’ ”1 
Bu âyetler, “Tevrât ve İncil”de Kur’ân’ın hak kelâmullah olduğunu isbât eden ve evsâf-ı nebeviyyeden haber veren âyetlerin mevcûd olduğunu ehl-i Kitâba ihtâr ediyor ve bununla Kur’ân’ın hak kelâmullah ve Hazret-i Muhammed (asm)’ın Allah’ın Rasûlü olduğunu tasdîk etmeye da’vet ediyor. Biz de Kur’ân’ın bu üslûbuna iktidâen ehl-i Kitâba Kur’ân’ın ve Rasûl-i Ekrem (asm)’ın hakkániyyetini isbât edip onları îmâna da’vet etmeliyiz.
İşte, Kur’ân’ın bu âyeti gösteriyor ki, ehl-i Kitâba karşı olan irşâd metodumuz bu tarz ile olmalıdır. Bugünkü “hoşgörü ve diyalog” adı altında yapılan faaliyyetler ise Kur’ân’a tamâmen muhâliftir.
Üçüncü Misâl: Kur’ân-ı Hakîm, gelecek âyet-i kerîmede, bizim ile ehl-i Kitâb arasında “müşterek” olan üç noktada onları hakka da’vet etmemizi emrediyor:

 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ
Meâli: “Rasûlüm de ki: ‘Ey ehl-i Kitâb! Sizinle bizim aramızda müşterek olan bir söze geliniz. O söz de şudur: Allah’dan başkasına ibâdet etmeyelim ve ona hiçbir şeyi şerîk tutmayalım ve Allah’ı bırakıp da birbirimizi ilâh ittihâz etmeyelim.’ Eğer onlar tevhîd ve İslâmdan yüz çevirip, yine Yahûdîlik ve Hıristiyanlığı da’vâ ederlerse, işte o zamân, ‘Şâhid olun ki, biz Müslümanız’ deyiniz.” (Yâni, “Bu durumda bizimle sizin aranızda bir münâsebet yoktur. Zîrâ, biz ehl-i tevhîdiz, siz ise ehl-i şirksiniz” deyiniz.)2
Âyet-i kerîmede ifâde edilen bizimle ehl-i Kitâb arasında müşterek olan üç nokta şudur:

1) Allah’dan başkasına ibâdet etmeyelim.
2) Allah’a hiçbir şeyi şerîk koşmayalım. (“Üzeyr Allah’ın oğludur. Îsâ Allah’dır veyâ Allah’ın oğludur” veyâ, “Biz Hıristiyanlar ve Yahûdîler, Allah’ın oğullarıyız” demeyelim.)
3) Allah’ı bırakıp da birbirimizi rabler edinmeyelim. (Yâni, ahbâr ve ruhbânları gelecek iki noktada Allah’dan gayrı rabler edinmeyin:

Birisi: Tahrîm ve tahlîlde (bir şeyin harâm veyâ helâl olduğunu söylemede) Tevrât ve İncil’deki ahkâmı bırakıp onlara itâat etmeyin!

Diğeri: Evsâf-ı nebeviyye ve ahkâm-ı İlâhiyye Tevrât ve İncil’de beyân edildiği hâlde Rasûl-i Ekrem (asm)’ın risâletini inkâr etmek ve evsâf-ı nebeviyyeyi ve recm gibi bir kısım ahkâmı ketmetmek husûsunda ahbâr ve ruhbâna itâat etmeyin.

Yukarıdaki âyet-i kerîme ifâde ediyor ki; ehl-i Kitâb, ancak mezkûr üç noktada ittifâka da’vet edilebilir.  Bugünkü hoşgörü ve diyalog adı altında düzenlenen toplantılarda ise bu üç ittifâk noktalarından hiçbiri gündeme getirilmemekte, aksine ehl-i Kitâbın bâtıl inançlarına revâc verilmektedir.

Dördüncü Misâl: Kur’ân-ı Azîmüşşân, gelecek âyetiyle, Beni İsrâîl’e, Tevrât’ı tasdîk edici olarak inzâl buyurulan Kur’ân’a en evvel îmân etmelerini ve o Kur’ân’ı inkâr edenlerin ilki olmamalarını ihtâr ediyor:

وَامِنُوا بِمَا اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَاتَكُونُوا اَوَّلَ كَافِرٍ
“Ey Benî İsrâîl! Sizinle berâber olan Tevrât’ı tasdîk edici olduğu hâlde inzâl ettiğim Kur’ân’a îmân edin ve Kur’ân’ı inkâr edenlerin ilki siz olmayın.”

Yâni: Ey Tevrât ehli! Sizler Hz. Muhammed (asm)’ın evsâfını Tevrât’ta okuyup bildiğiniz için evvelâ sizin îmân etmeniz lâzımdır. Öyle ise, ona ilk îmân edenlerden olun da, inkâr edenlerin ilki olmayın.
İşte ehl-i Kitâbı Kur’ân’a da’vet metodumuz, âyet-i kerîmede ifâde edilen mezkûr tarzda olmalıdır. Bugünkü hoşgörü ve diyalog, bu Kur’ânî tarzdan fersah fersah uzaktır.

Beşinci Misâl: Ehl-i Kitâbı hakka da’vet ederken,  kitâblarında mezkûr evsâf-ı Muhammediyye (asm)’ı ketmetmemeleri; belki izhâr etmeleri gerektiğini onlara bildirmek husûsunda Kur’ân, gelecek âyetiyle bizleri irşâd ediyor:

وَلَا تَلْبِسُواالْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُواالْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
“Hakkı bâtıla karıştırmayın ve hakkı bildiğiniz hâlde saklamayın.”
Yâni: Ey Tevrât ehli! Siz hakkı, yâni evsâf-ı Muhammediyyeyi kitâbınızda bildiğiniz hâlde, bu hakkı gizlememelisiniz. Belki izhâr etmelisiniz. Tâ ki, bâtıldan kurtulup hakkı bulasınız.
Kur’ân bu âyetiyle bizleri irşâd ettiği hâlde; maalesef bugünkü hoşgörü ve diyalog nâmı altında düzenlenen toplantılarda evsâf-ı Muhammediyye (asm) hep ketmedilmektedir.

Altıncı Misâl: Gelecek âyet-i kerîme, ehl-i Kitâbın dîn adamlarını mes’ûl tutup, iyiliği emreder göründükleri hâlde iyiliğin esâsı olan risâlet-i Muhammediyye (asm) ve Kur’ân’a îmândan yüz çevirmemeleri lâzım geldiğini müteaccibâne  ifâde ediyor:

اَتَاْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ اَفَلَا تَعْقِلُونَ
“Ey Ulemâ-i Yahûd! İnsânlara iyilikle (Rasûlullah’a îmânla, hidâyet ve istikámetle) emreder de, nefislerinizi unutur musunuz? Halbuki siz kitâbı okuyan erbâb-ı ilimdensiniz. Kendi gafletinizi idrâk edip düşünmez misiniz?”
Yâni: Ey Yahûdî âlimleri! Siz kitâbınızı okuyup muhteviyâtını bildiğiniz ve insânlara iyiliği emrettiğiniz hâlde, iyiliğin esâsı olan Rasûlullah (asm)’a ve Kur’ân’a îmândan i’râz etmeniz akıl kârı mıdır?
İşte bunlar gibi birçok âyet-i kerîme, ehl-i Kitâbla mücâdele-i ilmiyyenin ne şekilde yapılacağını bizlere ders vermekte ve onlarla olan muâmelelerimizde bu usûl ve üslûb-i Kur’âniyyeyi tatbîk etmemiz gerektiğini emretmektedir. Bugünkü hoşgörü ve diyalog nâmı altında yapılan faaliyyetlerde ise; hiçbir usûl ve üslûb-i Kur’ânî tatbîk edilmemekle berâber; aksine o gizli komitenin planıyla ve tahrîkiyle Kur’ân’a muhâlif bütün usûl ve üslûblar tatbîk edilmektedir. Bu ise ancak o gizli zındıka komitesine bir destek hükmündedir.
İşte bu esâslara göre Müellif (ra)’ın yukarıdaki metinde geçen “şu zamânda” ifâdesinin ma’nâsı şudur ki:
O gizli komitenin planıyla Osmanlı Devletinin feshedildiği, ahkâm-ı İlâhiyyenin devletten ve mahkemelerden kaldırıldığı,  devletin laik olduğu, dış devletlerin ise “komünizm, sosyalizm ve demokrasi” gibi dîne dayalı olmayan sistemlerle yönetildiği, gizli zındıka komitesinin Âlem-i İslâm’a hücûm ettiği bir devirde; Hıristiyan dîn adamlarının ibâdeti ve uzleti terk edip dünyâya ve siyâsete şiddedle atıldığı, Hıristiyanların Müslümanlar arasında misyonerlik faaliyyetlerini hummalı bir tarzda yürüttüğü ve muharref dînlerini neşredip İslâmiyyet aleyhinde propaganda yaptıkları, Hıristiyanlara devletçe ta’zîm ve hürmet gösterildiği bir zamânda devletin öncelikle bunları şifâhî olarak îkáz etmesi, dînlemezlerse maddî cihâd ile mukábelede bulunması vazîfesi iken; devlet-i İslâmiyye ilgá edildiğinden, devlet, şu zamânda bu vazîfesini yapamadığı, yâni hem şifâhî olarak hem de maddî cihâdla mukábelede bulunamadığı böyle bir zamânda; sâdece teblîğle mükellef olan ulemâ-i İslâm ve Risâle-i Nûr talebeleri, eğer devletin bu vazîfesini uhdesine alsalar, yâni medâr-ı ihtilâf noktaları halletmeye kalkışsalar; meselâ onların misyonerlik faaliyyetlerine, İslâmiyyet aleyhinde konuşmalarına ve yeni kiliseler açma gibi çalışmalarına maddeten engel olmaya çalışsalar, o zamân iş maddî müdâhaleye dönüşür ve maddî müdâhale netîcesinde dâhilde fitne, fesâd zuhûr edeceğinden medya ve dış güçler buna müdâhale eder. 

Dâhilde bu iki taraf, yâni Müslümanlarla zımmîler birbiriyle boğuşurlarken, Hıristiyanların ve Müslümanların müşterek düşmanı, yâni mukaddimede zikredilen gizli zındıka komitesi, Müslümanları perîşân edeceğinden --ileride îzâh edileceği gibi-- Müellif (ra) yedi cihetle kayıtlı yukarıdaki cümlelerini söylemiş; mücâhede-i ilmiyyede bulunanlara, yukarıda zikredildiği gibi Kur’ân’ın irşâd ettiği tarzda kavl-i leyyîn ile medâr-ı ittifâk noktaları nazara verip onları hakka da’vet etmeyi, medâr-ı ihtilâf noktaları medâr-ı münâkaşa ve nizâ’ etmemeyi  Kur’ân nâmına tavsiye etmiştir. 

Yoksa, hâşâ yüz bin defa hâşâ, Üstâd Bedîüzzamân (ra) Hazretlerinin bahsettiği ittifâk noktası,  bugünkü tarzda yapılan hoşgörü ve diyalog değildir. Zîrâ, bugün sergilendiği şekilde Hıristiyanlarla ittifâk ve diyalogun dînde yeri yoktur. Hâşâ! Üstâdın böyle bir ittifâkı emrettiğini söylemek, Üstâd Bedîüzzamân’a bir bühtân-ı  azîmdir. Bütün Müslümanlar üzerine farzdır ki, Üstâd Bedîüzzamân Hazretlerini bu bühtân-ı azîmden tebrie etsin ve şöyle desin:

مَا يَكُونُ لَنَا اَنْ نَتَكَلَّمَ بِهذَا سُبْحَانَكَ هذَا بُهْتَانٌ عَظيمٌ
Meâli: “Bizim için, söylenen şu sözü ve bunun emsâlini söylemek sahîh olmaz. Ne acâib ve garâibe tesâdüf ediyoruz. Yâ Rabbî! Seni nekáisten tenzîh ederiz ki, şu söylenen söz, vâkıın hılâfı büyük bir bühtân ve iftirâdır.”

Üstâd Bedîüzzamân (ra) devrinde eğer zımmîlerle medâr-ı ihtilâf noktalar nazara verilip mücâdele edilseydi; Müslümanlarla Hıristiyanların müşterek düşmanı olan gizli zındıka komitesi istifâde edecekti. Bu zamânda ise, eğer dâhildeki ehl-i Kitâb olan Hıristiyanlarla mücâdele edilse, yine Müslümanlarla Hıristiyanların müşterek düşmanı olan o gizli zındıka komitesi daha fazla istifâde edecektir. Zîrâ, o gizli zındıka komitesi, bu zamânda Üstâd Bedîüzzamân Hazretlerinin zamânına nisbeten çok daha fazla güçlü ve kuvvetlidir. Dolayısıyla, ulemâ-i İslâm ve Risâle-i Nûr talebelerinin vazîfesi, bugün de devlet-i İslâmiyye mevcûd olmadığından, Hıristiyanlarla medâr-ı ihtilâf noktaları medâr-ı münâkaşa ve nizâ’ etmeden medâr-ı ittifâk noktaları te’mîn etmek sûretiyle o gizli zındıka komitesinin şerrinden kendilerini muhâfaza etmektir.

Rabian: Müellif (ra)’ın “Şu zamânda dahi ehl-i diyânet ve ehl-i hakíkat, değil yalnız dîndaşı, meslekdaşı, kardaşı olanlarla samîmî ittifâk etmek, belki Hıristiyanların hakíkí dîndar rûhânîleri ile dahi medâr-ı ihtilâf noktaları muvakkaten medâr-ı münâkaşa ve nizâ’  etmeyerek, müşterek düşmanları olan mütecâviz dînsizlere karşı ittifâka muhtâctırlar” cümlesinin ma’nâsını anlamak için yine Fukahâ-yi İslâm’ın Kur’ân ve Sünnetten istinbât ettikleri bu mes’eleyle alâkalı ba’zı fıkhî hükümleri bilmek lâzımdır. Bu fıkhî hükümlerden bir kaçını şöyle sıralayabiliriz:

Birincisi: Kur’ân-ı Hakîm’de şöyle buyurulmaktadır:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ
Meâli: “Ey îmân edenler! Yahûdî ve Hıristiyanları dost edinmeyin. Çünkü, onlar, birbirlerinin dostlarıdır. Sizden kim onları dost edinirse, o da onlardandır. Muhakkak Allah, zâlim kavme hidâyet nasîb etmez.”2
Bu âyetin hükmünce: Ey mü’minler! Yahûdî ve Hıristiyanları;

a. Dîn ve inanç noktasında dost tutmayın.
b. Harblerde onlara yardım etmeyin ve onları desteklemeyin.
c. Onların hükümlerini, örf ve âdetlerini kabûl etmeyin.
d. Ehl-i Kitâbı,  veliyyü’l-umûr ittihâz etmeyin. Devletin kilit mevkı’lerine onları getirmeyin.
e. Onlara ta’zîmde ve medh ü senâda bulunmayın.
f. Yahûdî ve Hıristiyanları hiç bir cihetle kalben sevmeyin ve onlara emniyyet etmeyin.
g. Dünyevî ve uhrevî muâmelâtta onları sırdaş tutmayın.
h. Onları cizye vâsıtasıyla devâmlı zillet içinde bırakın; size karşı şevket ve kuvvet sâhibi olmalarına fırsat tanımayın.

İşte bu noktalarda Yahûdî ve Hıristiyanlarla dostluk yapmak harâm ve nifâktır. Sır vermemek şartıyla, ehl-i Kitâbla zirâât, san’at ve ticâret cihetinde muâmele yapmak ise câizdir.
İkincisi: Müşriklerle harb ederken Yahûdî ve Hıristiyanlarla sulh yapmak veyâ ehl-i Kitâbdan bir kısmı ile harb ederken diğer kısmı ile sulh yapmak veyâhut bir maslahat  îcâbı ehl-i Kitâb olan Yahûdî ve Hıristiyanlarla sulh yapmak da câizdir. Çünkü, Rasûl-i Ekrem (asm) müşriklerle harb ederken ehl-i Kitâb ile sulh yapmış; ehl-i Kitâba müşriklere karşı kendisine yardım etmelerini ve aleyhinde bulunmamalarını söylemiştir. 

Hattâ, mütecâviz müşriklerle harb ederken, mütecâviz olmayan müşrik kabîlelerle bile sulh yapmıştır. Fakat, onlarla dâimî sulh yapmak, ulemânın ittifâkıyla câiz değildir. Çünkü, bunda sûreten ve ma’nen cihâdı terk vardır. Cumhûr-i ulemâya göre sulh müddeti ise en fazla 10 yıldır. On yıldan sonra eğer sulh yapmayı îcâb edecek bir maslahat varsa, o vakit maslahat îcâbı yeniden sulh yapılabilir.

Bu bahsi geçen sulh, mütecâviz olmayan ve Müslümanlara tecâvüz edenlere de taraftâr olmayan kimseler hakkındadır. Kâfirler, Müslümanlardan bir tâifeyi vurduğunda, Müslümanlardan başka bir tâifenin o kâfirlerle sulh yapması câiz değildir.

Üçüncüsü: İmâm Ahmed’in tahrîc ettiği, İbn-i Abbâs’dan rivâyet edilen bir hadîs-i şerîf şöyledir:

ان النبى(صلع) كان  اذا بعث جيوشه قال لا تقتلوا اصحاب الصوامع
Meâli: “Rasûl-i Ekrem (asm) ordusunu cihâd için sefere gönderdiğinde, onlara, ‘Dünyâ ile irtibâtını kesmiş münzevî yaşayan ve insânlarla münâsebeti olmayan ve kendîni ibâdete vermiş olan ruhbânları öldürmeyiniz!’ derdi.” 
Bu hadîs-i şerîfin hükmünce; Müslümanlarla savaşmayan veyâ Müslümanlarla savaşanlara yardım etmeyen veyâ onları Müslümanlar aleyhine teşvîk etmeyen ve bu hal üzere kendîni ibâdete hasreden kimseler öldürülmez. Cihâd-ı maddîde böyle olduğu gibi; cihâd-ı ilmîde dahi böyle rûhânîlere karşı muâmele daha yumuşaktır. 
Dördüncüsü: Dâhildeki zımmîlerle, yâni ehl-i Kitâb olan Yahûdî ve Hıristiyanlarla ilmî münâzara şu istikámettedir:
 Rasûl-i Ekrem (asm), risâlet vazîfesini teblîğ ettiği zamân iki tâife onunla muârazaya girişti:

Bir tâife, müşriklerdi. Diğer tâife ise, muharref ve mensûh olan Tevrât ve İncil’e inanan ve kendilerine zâhiren ehl-i Kitâb denilen Yahûdî ve Hıristiyanlardı.

Kur’ân, asıl Tevrât ve İncil’deki sahîh noktaları tasdîk edici bir kitâb olarak nâzil olduğu için, ehl-i Kitâbla Müslümanlar arasında ba’zı ittifâk noktalar bulunuyordu. Bununla berâber onlar, hem kitâblarında pek çok mes’elede tahrîfât yapmışlardı; yâni ahbâr ve ruhbânlarını Allah’dan gayrı rablar ittihâz etmeleri sebebiyle o ahbâr ve ruhbânlara ittiba’ ederek ellerindeki Tevrât ve İncil’de mevcûd olan başta evsâf-ı nebeviyye olmak üzere pek çok ahkâm-ı İlâhiyyeyi tahrîf etmişlerdi. Bu hal o zamânda olduğu gibi, şu anda da devâm etmektedir. Rasûl-i Ekrem (asm) ise; risâletinin hakkániyyetine delîl olarak onların ellerindeki Tevrât ve İncil’i gösteriyor ve medâr-ı ittifâk noktaları nazara veriyordu. “Kitâblarınızda benim evsâfım vardır. Hem benim da’vâm, elinizdeki Tevrât ve İncil’in dahi da’vâsıdır. Ben onları doğru olan mes’elelerde tasdîk, yanlışlarını tashîh ve ağır hükümlerini de nesh ediciyim. Tevrât ve İncil beni tasdîk ediyorlar. Eğer o kitâblara îmân ediyorsanız, bana da îmân etmelisiniz” diye ehl-i Kitâbı İslâm’a da’vet ediyordu.

İşte bütün bunlar, Rasûl-i Ekrem (asm)’ın ehl-i Kitâba karşı cihâd-ı ilmîdeki kavl-i leyyîn üslûbuyla iknâ ve irşâd metodunu ifâde eden hakíkatlerdir. Bugün ise, onların bâtıl i’tikádları tasvîb edilmiş; onlar ehl-i necât kabûl edilmiş ve onlara karşı hakkın  teblîği terk edilmiştir. İşte bütün bunlar, irşâd-ı Kur’âniyyeye ve da’vet-i nebeviyyeye muhâliftir.

Ehl-i Kitâba hakkı teblîğ ederken; onları iknâ için medâr-ı ihtilâf noktaları medâr-ı münâkaşa ve nizâ’ etmemek, medâr-ı ittifâk noktaları kullanmak gerektir. Hattâ, Üstâd Bedîüzzamân (ra)’ın “Muhakemât” isimli eserinde anlattığı gibi; Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyân, geçmiş ümmetlerin kıssalarını anlatırken dahi da’vâsına lâzım olmayan ekser ihtilâflı noktaları, lüzûmsüz tekzîbe medâr olmamak için mücmel ve mübhem bırakmış; fakat hakíkate işâretleri de ihmâl etmemiştir. Bu üslûbu ders veren âyet-i kerîmelerden bir kaçı şunlardır:

Birincisi: Şu âyet-i kerîmelerde şöyle buyurulmaktadır:

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاء مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ
Meâli: “Ey Mü’minler! Dâhildeki ehl-i Kitâb ile en güzel mücâdeleden gayrı bir sûrette mücâdele etmeyin!”
Beyzavî, Medârik ve Celâleyn tefsîrlerinin beyânına göre, âyetin bu kısmının ma’nâsı şöyledir: Ehl-i Kitâba, Kur’ân’ın âyetlerini okuyarak İslâma  da’vet edin ve Kur’ân’daki hüccetlere dikkat çekerek onlarla ahsen bir tarzda mücâdele edin. Yâni, kabalığa nezâketle; öfkeye i’tidâlle; mugálataya nasîhatle mukábele etmek sûretiyle onları hakka da’vet edin.
Yalnız, onlardan (ehl-i kitâbdan) zulmedenler, yâni hakkı inâden inkâr eden ve size tecâvüz eden kâfirler müstesnâ. Onlara ( o zâlim tâifeye) karşı sert olun ve onlarla maddî cihâd edin.”

Nesefî, âyetin bu kısmını şöyle ma’nâ etmiştir: “Dâhilde cizyelerini veren zımmîlere en güzel mücâdeleden gayrı bir sûrette mücâdele etmeyin; yâni onlarla hüsn-i mücâdele edin. Eğer zimmetten ictinâb edip cizye vermezlerse; onlara karşı devlet, maddî cihâd yapar.”
“Onlarla en güzel sûrette bu  ilmî mücâdelede şöyle deyin: ‘Biz, bize indirilen Kur’ân’a ve size indirilen cümle kitâblara îmân ettik. Bizim ilâhımız ve sizin ilâhınız birdir. Ve biz o Allah’a teslîm olmuş hâlis Müslümanlarız.’ 
“İşte ey Habîbim! Biz sana böyle kütüb-i mukaddeseyi hak olan kısımlarını tasdîk edici ve tahrîfâtlarını tashîh edici bir kitâb indirdik. Onun için kendilerine kitâb verdiğimiz kimseler, yâni hakíkí ma’nâda ehl-i Kitâb olanlar, bu Kur’ân’a îmân ederler. Şu kendilerine kitâb vermediğimiz kimselerden de nice îmân edecekler vardır. Bizim âyetlerimizi ancak kâfirler inkâr eder.”

Yâni, medenî olan insânlar, Kur’ân ve onda zikredilen hüccetler kendilerine okunduğu zamân, hakkı kabûl ederler. Bu sebeble rıfk ve mülâyemetle medâr-ı ittifâk noktaları nazara vererek, o medenî insânlarla hüsn-i mücâdele edin. Hakkı kabûl etmeyenler ise, Kur’ân nazarında vahşî sayılırlar.  İşte böyle vahşîlere sert davranın ve eğer o kâfirler hâricde iseler maddî mücâdele ile mücâhede edin.

İkincisi: Şu âyet-i kerîmede de şöyle buyurulmaktadır:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ
Meâli: “Rasûlüm  de ki: ‘Ey ehl-i Kitâb! Sizinle bizim aramızda müşterek olan bir söze geliniz. O söz de şudur: Allah’dan başkasına ibâdet etmeyelim ve ona hiçbir şeyi şerîk tutmayalım (yâni, ‘Üzeyr ve Îsâ, Allah’ın oğludur’ demeyelim), ve Allah’ı bırakıp da kimimiz, kimimizi ilâhlaştırmasın. (Yâni, ahbâr ve ruhbân gibi  hiçbir  kimseye  tahrîmde   ve     tahlîlde --harâm etmek ve helâl etmek husûsunda-- ve Tevrât ve İncil’deki evsâf-ı nebeviyyeyi ketmetmek husûsunda itâat etmeyelim.) Eğer onlar tevhîd ve İslâmdan yüz çevirip, yine Yahûdîlik ve Hıristiyanlığı da’vâ ederlerse, işte o zamân, ‘Şâhid olun ki, biz Müslümanız’  deyiniz.” (Yâni, ‘Bizimle sizin aranızda bir münâsebet yoktur. Zîrâ, biz ehl-i tevhîdiz, siz ise ehl-i şirksiniz’ deyiniz.)

Üçüncüsü: Kehf Sûresinde şöyle buyurulmaktadır:

فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاء ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا
Meâli: “Ey Rasûlüm! Bu Ashâb-ı Kehf hakkında, ehl-i Kitâbla zâhir mücâdeleden gayrı bir sûrette mücâdele etme! (Yâni, onlara Kur’ân’da bulunan zâhir haberleri oku! Kur’ân’ın sana haber verdiklerinden gayrisinde onlarla mücâdele etme!) Ve buna dâir onlardan hiç birisine bir fetvâ da sorma! (Yâni, ehl-i Kitâbla ilmî mücâdelede Kur’ân’ın zâhiren beyân ettiği mesâile münâzarayı hasr et! Ve onlardan bir şey de sorma! Çünkü, Kur’ân’ın verdiği doğru haberler sana kâfîdir. Muharref olan Tevrât ve İncil’de ise çok tahrîfât vardır. Onların sana verdikleri haberleri ise, eğer Kur’ân’da zâhir bildirilenlere muhâlif değilse ne tasdîk et, ne de tekzîb et!)”

Dördüncüsü: Âl-i Imrân Sûresinde de şöyle buyurulmaktadır:

يَااَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِايَاتِ اللّهِ وَاَنْتُمْ تَشْهَدُونَ
“Ey ehl-i Kitâb! Siz, Muhammed (asm)’ın evsâfını kitâblarınızda gördüğünüz ve buna şâhid olduğunuz hâlde niçin Allah’ın âyetlerini inkâr edersiniz?”2
İşte bunlar gibi âyet-i kerîmeler, ehl-i Kitâbla mücâdele-i ilmiyyenin ne sûretle yapılacağını bize bildirmektedir. Üstâd Bedîüzzamân (ra)’ın Hıristiyanların dîndar rûhânîleriyle medâr-ı ihtilâf mes’eleleri muvakkaten medâr-ı nizâ’ yapmamakla alâkalı ifâdeleri, bu âyetlerin gösterdiği istikámettedir ve bu âyetlerin ma’nâlarından mülhemdir. Yoksa, bugün zındıka komitesinin te’vîlât-ı fâside ile te’vîl ettiği gibi, onları dost tutmak veyâ onların tecâvüzlerine karşı maddî cihâdı terk etmek ma’nâsında değildir. 

Belki, cihâd-ı ilmîde, onlarla hüsn-i mücâdele etmek; yâni medâr-ı ittifâk noktaları nazara vererek onları İslâma da’vet etmek, husûsan Tevrât, İncil ve Kur’ân’da bulunan evsâf-ı nebeviyyeyi nazara vermek; ve müşterek düşman olan gizli zındıka komitesinin medâr-ı ihtilâf noktaları ortaya atmakla Müslümanlarla Hıristiyanların ihtilâflarından istifâde etmemesi için, Hıristiyanlarla muvakkaten ittifâk etmektir.

Evet, cihâd-ı maddî ile cihâd-ı ma’nevî arasında fark vardır. Cihâd-ı maddîde, şidded ve sertlik mergûb iken; cihâd-ı ilmîde hilm ve mülâyemet, kavl-i leyyîn ve şefkat esâstır. Tâ ki, ehl-i küfür, inâd ve öfke ile küfür ve inkârlarında inâd ve  ısrâr etmesinler. İşte bu sırdandır ki; Rasûl-i Ekrem (asm) Sahabe-i Kirâmı harbe gönderdiğinde, onların başına kumandan olarak Hâlid ibn Velid (ra) gibi kâfirlere karşı çok şiddedli ve sert olan, fakat zulmetmeyen sahabeleri ta’yîn ederdi. Cihâd-ı ilmîde ise, ehl-i küfrü irşâd için Hz. Osman (ra) gibi şefkatli ve mülâyim sahabeleri gönderirdi.

Hem Cenâb-ı Hak, Hz Mûsâ ve Hz. Hârûn (as)’ı Firavun’a gönderirken şöyle emretmiştir: فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى Yâni: “Ey Mûsâ ve Hârûn! Firavn’a yumuşak söz söyleyin. Olur ki nasîhat dînler veyâ Allah’dan korkar.”1 
Bu emr-i İlâhiyyeye binâen Hz. Mûsâ (as), kâfirlere karşı şiddedli olduğu hâlde, teblîğ esnâsında gáyet leyyîn ifâdeler kulanıyordu.
Elhâsıl: Üstâd Bedîüzzamân (ra)’ın bu ifâdeleri, cihâd-ı ilmîdeki kavl-i leyyînin ne sûretle olacağını beyân etmekle birlikte, gizli zındıka komitesine karşı Hıristiyanların dîndar rûhânîleriyle muvakkaten bir nev’i sulh yapmayı tavsiye etmektedir. Yoksa, onlarla dostluk yapmayı ve dînî diyalog kurmayı; onların hurâfelerini kabûl etmeyi; onları İslâma da’veti terk edip Hıristiyanlığı hak dîn gibi kabûl etmeyi veyâ onlara karşı devletin vazîfesi olan maddî cihâdı terk etmeyi emretmemiştir. Hâşâ yüz bin defa hâşâ! Belki, müşterek düşman olan mukaddimede bahsi geçen gizli zındıka komitesine karşı dâhildeki Hıristiyanlarla müşterek noktalarda ittifâkı tavsiye etmiştir.

Mukaddimede zikredilen ve kökü ecnebî diyârında bulunan gizli zındıka komitesi tarafından, Müellif (ra)’ın bu cümlelerinin te’vîlât-ı fâside ile te’vîl edilmesi; hem yukarıda serd edilen âyet, hadîs ve fıkhî ahkâma ters düşer. Hem de bu fâsid te’vîller, Müellif (ra)’ın başka eserlerindeki pek çok sarîh beyânâtına, meselâ “On Yedinci Lem’a’nın Beşinci Notası”, “Yirmi Altıncı Mektûb’un Dördüncü Mebhası”, “Tulûât” ve “Hubâb” risâlesindeki gayr-ı müslimlerle alâkalı beyânâtı gibi eserlerine ters düşer.

O gizli zındıka komitesi, bu bâtıl te’vîllerle hem Kur’ân ve Hadîsi, hem de Risâle-i Nûr’u Müslümanların nazarında çürütmek istiyor. Üstâdımızın yukarıdaki ifâdeleri mahza hak ve hakíkattır ve Kur’ân, Hadîs ve fıkhın ölçülerine muvâfıktır. O gizli zındıka komitesi ise, Üstâdımızın cümlelerini bâtıl te’vîle kalkışmak sûretiyle dellâl-ı Kur’ân olan Üstâdımıza iftirâda bulunmaktadır. Üstâdımızı  bu nev’i iftirâlardan tenzîh ederiz. Belki, Müellif (ra)’ın yukarıdaki ifâdeleri, fıkhın tesbît ettiği ölçüler çerçevesinde ilmî mücâdelede bulunan Risâle-i Nûr şâkirdlerine ve ulemâ-i İslâma bir tavsiyedir. Maddî cihâdla alâkası yoktur. Zîrâ, maddî cihâd, devletin vazîfesidir ve devletin vazîfesi olan “ehl-i Kitâba karşı maddî cihâd”ı gelecek âyet-i kerîme emretmektedir:

قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُون
Meâli: “Ey mü’minler! (Müşriklerle harb ettiğiniz gibi) Ehl-i Kitâb ile de harb edin. Çünkü, onlar,  Allah’a ve âhirete hakkıyla îmân etmiyorlar ve Allah ve rasûlünün harâm ettiğini harâm etmiyorlar ve hak dîn olan İslâmiyyeti dîn olarak kabûl etmiyorlar. (Yâni İslâmiyyeti terk edip Yahûdîlik ve Hıristiyanlık diye ta’bîr edilen uydurma bir dîne inanıyorlar.) İşte bu ehl-i kitâb ile, kendi elleriyle  zelîl bir şekilde cizyelerini verinceye kadar harb edin.”

İşte bütün bu âyet-i kerîmeler ve hadîs-i şerîflerin hükümlerine ve fukahâ-yi İslâm’ın tesbîtlerine binâen, cihâd-ı maddîde, münzevî yaşayan, kendisini ibâdete hasreden, siyâsete ve dünyâ işlerine karışmayan Hıristiyan dîn adamlarına dokunulmadığı gibi; cizyesini veren, misyonerlik faaliyetinde bulunmayan, İslâmiyyete muhâlif söz sarf etmeyen, antlaşmayı bozmayan dâhildeki zımmîlere de ilişilmez. Eğer dâhildeki zımmîler cizye vermekten imtinâ’ ederlerse veyâ devlet-i İslâmiyyenin onlara şart koştuğu esâsları yerine getirmezlerse, devlet-i İslâmiyye onlara maddî cihâd i’lân edeceği gibi; siyâsete karışan ehl-i sevamiı de harbî kabûl edip onunla maddî cihâd eder ki, bugün Hıristiyan dîn adamlarının durumu aynen böyledir. 

Çünkü, bugün Hıristiyan dîn adamları, o gizli zındıka komitesinin tahrîkiyle bir yandan İslâm ülkelerinde misyonerlik faaliyyetlerini yürütüp yeni kiliseler inşâ ederlerken; diğer taraftan Müslümanlara karşı harb planlarını kurup, o planları tatbîk ediyorlar. Dünyâ siyâsetini ellerinde tutup İslâm âlemini eziyorlar.  Husûsan Evangelistler o gizli komite hesâbına çalışarak Arz-ı Mev’ûd’u Yahûdîlere teslîm etmek ve Kudüs’te Büyük İsrâîl Devletini  kurmak için gayret sarf ediyorlar ve bu husûsta Yahûdîlere yardım ediyorlar. Yâni, Deccâliyyet faaliyyetini gösteriyorlar. 

Günümüzde yapıldığı gibi bunlarla ittifâk etmek, onların bütün bu küfür faaliyyetlerini kabûllenmek demektir.
Üstâd Bedîüzzamân (ra) Hazretleri, “Şu zamânda dahi ehl-i diyânet ve ehl-i hakíkat, değil yalnız dîndaşı, meslekdaşı, kardaşı olanlarla samîmî ittifâk etmek, belki Hıristiyanların hakíkí dîndar rûhânîleri ile dahi medâr-ı ihtilâf noktaları muvakkaten medâr-ı münâkaşa ve nizâ’  etmeyerek, müşterek düşmanları olan mütecâviz dînsizlere karşı ittifâka muhtâctırlar” cümleleriyle; cihâd-ı ma’neviyye-i ilmiyyede, “kendisini ibâdete hasreden”, “ehl-i İslâm’a karşı maddî ve ma’nevî tecâvüzde bulunmayan” ve “ehl-i küfrü desteklemeyen” Hıristiyan rûhânîlerle, kitâb ve sünnetin ahkâmlarını onlara teblîğ etmekle berâber; onlarla muvakkaten nizâ’ etmemek gerektiğini ifâde etmiştir. Yoksa, hâşâ, Hıristiyanlarla samîmî dost olmayı; yâni 

a) Dîn noktasında onlarla diyalog kurmak,
b) Harblerde onlara yardım etmek,
c) Örf, âdet ve ahkâmda onları taklîd etmek 

sûretiyle onlarla dost olmayı, hem onların faaliyyetlerine zemîn ihzâr ederek onlarla aynı meclisde oturup İslâmın hakkániyyetini onlara teblîğ etmeden onların bâtıl da’vâlarını dînlemeyi  emretmiş değildir. Kur’ân-ı Azîmüşşân, gelecek iki âyetiyle, îmân edenlere, dîn-i mübîn-i İslâma muhâlif konuşmaların yapıldığı meclislerde bulunmayı yasaklamakta ve o tür meclisleri hemen terk etmeleri gerektiğini şöylece emretmektedir:
وَاِذَا رَاَيْتَ الَّذينَ يَخُوضُونَ فى ايَاتِنَا فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتّى يَخُوضُوا فى حَديثٍ غَيْرِه وَاِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمينَ
Âyetlerimiz hakkında ileri geri konuşmaya dalanları gördüğünde, onlar başka bir söze geçinceye kadar onlardan  i’râz et. Eğer, ‘Onlarla berâber oturma!’ emrini şeytân sana unutturursa, o emr-i İlâhî’yi hatırladığın zamân derhal onların meclislerinden kalk, artık o zâlimler topluluğuyla berâber oturma!”

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِى الْكِتَابِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ ايَاتِ اللّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتّى يَخُوضُوا فى حَديثٍ غَيْرِه اِنَّكُمْ اِذًا مِثْلُهُمْ اِنَّ اللّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقينَ وَالْكَافِرينَ فى جَهَنَّمَ جَميعًا
“O (Allah), Kitâb’ta size şöyle indirmiştir ki: Allah’ın âyetlerinin inkâr edildiğini yâhut onlarla alay edildiğini işittiğiniz zamân, onlar bundan başka bir söze dalıncaya (başka bir konuya geçinceye) kadar kâfirlerle berâber oturmayın; eğer onlarla berâber oturursanız siz de onlar gibi olursunuz. Elbette Allah, münâfıkları ve kâfirleri Cehennem’de bir araya getirecektir.”

“Gerek milletler arası münâsebetlerde ve gerekse ferdler ve topluluklar arası münâsebetlerde mü’minler, dâimâ mü’minlerin yanında yer alacak, güç, kuvvet ve şerefi bu berâberlikte arayacaklardır. Kendilerini korumak ve güçlenmek için kâfirlere başvuran milletler küçüldükleri gibi, fertler de ma’nevî değerlerinden kayıp verirler. Eğer berâberlik zarûrî hâle gelirse bu takdîrde mü’minler, en azından dînleri aleyhinde konuşulurken meclisi terk etmek sûretiyle durumu protesto edecek, dînlerini korumak için gerekli tedbirleri alacaklardır.”

Hulâsâ: Kur’ân-ı Hakîm, ehl-i küfrün bâtıl da’vâlarını ve muharref dînlerini anlattıkları veyâ İslâmiyyet aleyhinde konuştukları bir mecliste bulunmaktan mü’minleri nehyetmektedir.

Dikkat edilirse Üstâd Bedîüzzamân (ra) Hazretlerinin, “Hadîs-i sahîhle, Âhirzamânda Îsevîlerin hakíkí dîndarları ehl-i Kur’ân ile ittifâk edip, müşterek düşmanları olan zındıkaya karşı dayanacakları gibi, şu zamânda dahi ehl-i diyânet ve ehl-i hakíkat, değil yalnız dîndaı, meslekdaşı, kardaşı olanlarla samîmî ittifâk etmek, belki Hıristiyanların hakíkí dîndar rûhânîleri ile dahi medâr-ı ihtilâf noktaları muvakkaten medâr-ı münâkaşa ve nizâ’  etmeyerek, müşterek düşmanları olan mütecâviz dînsizlere karşı ittifâka muhtâctırlar” ifâdeleri yedi kayıtla mukayyeddir. Şöyle ki:

Birincisi: “Hıristiyanların hakíkí dîndar rûhânîleri ile” kaydıdır. Yâni, umûm Hıristiyanlar ile değil; belki,

a) Dâhilde ve hâricteki ehl-i sevami’ ile, yâni münzevî yaşayan, ibâdetiyle meşgúl olan, dünyevî işlere ve siyâsete karışmayan âbidler ile,

b) Dâhilde İslâmiyyetin aleyhinde bulunmayan, misyonerlik faaliyyeti yürütmeyen ve mütecâviz olmayan Hıristiyanlar ile medâr-ı ihtilâf noktaları muvakkaten medâr-ı münâkaşa ve nizâ’  etmeyerek, Müslümanların ve Hıristiyanların müşterek düşmanı olan gizli zındıka komitesine karşı ittifâk edilebilir.

Evvelâ, “ehl-i sevâmiın”, yâni münzevî yaşayan, ibâdetiyle meşgúl olan, dünyevî işlere ve siyâsete karışmayan âbidlerin ve dâhilde İslâmiyyetin aleyhinde bulunmayan, misyonerlik faaliyyeti yürütmeyen ve mütecâviz olmayan Hıristiyanların, “medâr-ı ihtilâf” mes’elelere karışmamaları gerekir. Farazâ karışırlarsa; o zamân ulemâ-i İslâm ve Risâle-i Nûr talebelerinin vazîfesi, medâr-ı ihtilâf noktaları medâr-ı münâkaşa ve nizâ’ etmeyerek, müşterek düşman olan o gizli zındıka komitesine karşı onlarla muvakkaten ittifâk etmektir.

Demek, kendilerine İslâm teblîğ edilmekle berâber, medâr-ı ihtilâf mes’elelerin medâr-ı münâkaşa ve nizâ’ edilmeyeceği kimseler; ancak münzevî yaşayan, ibâdetiyle meşgúl olan, dünyevî işlere ve siyâsete karışmayan âbidler ve misyonerlik faaliyyetinde bulunmayan ve İslâmın aleyhinde konuşmayan ve mütecâviz olmayan dâhildeki Hıristiyanlardır. Şimdi ise maalesef o gizli komitenin planıyla Hıristiyanların siyâsete karışan, İslâmiyyet aleyhinde çalışan, misyonerlik faaliyyeti yürüten, Âlem-i İslâm’dan eski intikámını almak isteyen, zâhiren Hıristiyan görünen ve Hıristiyanları da sevmeyen, çoğu Yahûdî olan mütecâviz dîn adamlarıyla ittifâk yapılıyor!

İkincisi: “Medâr-ı ihtilâf noktaları” kaydıdır. “Medâr-ı ihtilâf” noktalarından murâd; Kur’ân’a dayalı devletin dâhilde Hıristiyanlar hakkında tatbîk etmekle mükellef olduğu ahkâmdır. Meselâ:

1) Hıristiyanların cizye vermeleri.
2) Misyonerlik faaliyyetinde bulunmamaları.
3) İslâmiyyet aleyhinde konuşmamaları.
4) Yeniden kilise binâ etmemeleri.
5) Ehl-i sevâmiın, yâni dünyâ ile irtibâtını kesmiş münzevî yaşayan ve kendîni ibâdete vermiş olan dîndar rûhânîlerin siyâsî işlere karışmamaları.
6) Hıristiyanlara ta’zîm ve hürmette bulunulmaması vb. gibi.

Kısaca, metinde geçen “medâr-ı ihtilâf noktaları”ndan murâd; devletin maddî güç kullanarak zımmîlere (dâhil-i İslâm’daki Hıristiyan ve Yahûdîlere) karşı tatbîk etmekle mükellef olduğu hükümlerdir. 
Dâhildeki zımmîler, devletin kendilerine emrettikleri husûslara riâyet etmezlerse; Kur’ânî esâslara dayalı devlet evvelâ onları şifâhî olarak îkáz eder. Eğer itâat etmemekte ısrâr ederlerse, devlet bu defa onlara maddî güç kullanır. Bu, devletin vazîfesidir. Ulemâ-i İslâma ve Risâle-i Nûr şâkirdlerine düşen vazîfe ise, medâr-ı ihtilâf noktaları muvakkaten medâr-ı münâkaşa ve nizâ’ etmeyerek, bu nev’i siyâsî mes’eleleri ortaya atmayarak, medâr-ı ittifâk noktaları tesbît edip onlara hakkı teblîğ etmektir. “Medâr-ı ittifâk noktaları” ise şunlardır :

1) “Lâ ilâhe İllallah Muhammedün Rasûlullah” hakíkatını ders vermek. Zîrâ, “Lâ ilâhe İllallah Muhammedün Rasûlullah” hakíkatı, bütün dînlerin medâr-ı ittifâk noktasıdır.
2) Altı erkân-ı îmâniyyeyi, husûsan tevhîd-i hakíkíyi ve haşr-i cismânîyi teblîğ etmek.
3) Beş esâsât-ı İslâmiyyeyi beyân etmek.
4) Risâlet-i Ahmediyye ve evsâf-ı Muhammediyye (asm)’ı izhâr etmek. Çünkü, risâlet-i Ahmediyye ve evsâf-ı Muhammediyye bütün semâvî kitâblarda mezkûrdur.
5) Domuz etinin ve fâizin  harâm olması ve recm gibi ahkâm-ı İlâhiyyeyi zikretmek vb. gibi…

Evet, Hıristiyanları tevhîd-i hakíkí ve haşr-i cismânî i’tikádına da’vet etmek; risâlet-i Muhammediyye (asm)’ı onlara teblîğ etmek; Tevrât ve İncil’de mezkûr evsâf-ı Muhammediyyeyi ve ahkâm-ı İlâhiyyeyi onlara beyân etmek; “medâr-ı ihtilâf” mes’eleler değildir. Belki bunlar, ittifâklı mes’elelerdir. Kur’ân ve hadîsin nassıyla bu ittifâklı mes’eleleri teblîğ etmek mecbûriyetindeyiz. Husûsan “risâlet-i Muhammediyye (asm)”, Tevrât, İncil ve Kur’ân’ın, belki bütün semâvî kitâbların ittifâk noktasıdır.

Müellif (ra)’ın “medâr-ı ihtilâf noktaları” ta’bîrini doğru anlayabilmek için, o devri iyi bilmek gerekir. Şöyle ki: O gizli zındıka komitesinin planlarıyla;

1) Osmanlı Devletinin feshedildiği;
2) Ahkâm-ı İlâhiyyenin devletten ve mahkemelerden kaldırıldığı;
3) Siste’mîn laik olduğu;
4) Dış devletlerin komünizm, sosyalizm ve demokrasi gibi dîne dayalı olmayan sistemlerle yönetildiği;
5) Gizli zındıka komitesinin Âlem-i İslâma hücûm ettiği;
6) Hıristiyan dîn adamlarının ibâdeti ve uzleti terk edip, dünyâya ve siyâsete şiddedle atıldığı;
7) Hıristiyanların Müslümanlar arasında misyonerlik faaliyyetlerini hummalı bir tarzda gösterdiği ve muharref dînlerini neşredip İslâmiyyet aleyhinde propaganda yaptıkları;
8) Devletçe Hıristiyanlara ta’zîm ve hürmet gösterildiği böyle bir devirde…

Devlet-i İslâmiyye ilgá edildiğinden, devlet şu zamânda bu vazîfesini yapamadığı, yâni hem şifâhî olarak hem de maddî cihâdla mukábelede bulunamadığı böyle bir zamânda; eğer ulemâ-i İslâm ve Risâle-i Nûr talebeleri, devletin bu vazîfesini uhdesine alsa, en büyük zarârı Müslümanlar görecektir. Zîrâ, sâdece teblîğle mükellef olan ulemâ-i İslâm ve Risâle-i Nûr şâkirdleri, devletin vazîfesi olan maddî müdâhalede bulunsa, mücâdele çıkacak ve mücâdele netîcesinde dâhilde fitne, fesâd ve silâhlı mücâdele zuhûr edecektir. Mücâdele olunca da medya ve dış güçler buna müdâhale edecektir. 

Dâhilde bu iki taraf, yâni Müslümanlarla zımmîler birbirleriyle boğuşurken; Hıristiyanların ve Müslümanların müşterek düşmanı, yâni mukaddimede zikredilen o gizli zındıka komitesi, hem devleti, hem Hıristiyan âlemini, hem de dış güçleri Müslümanların aleyhine çevirmek sûretiyle Müslümanları perîşân edeceğinden; Müellif (ra), bu vahîm netîceden dolayı, mücâhede-i ilmiyyede bulunan ulemâ-i İslâm ve Risâle-i Nûr şâkirdlerine,  Kur’ân’ın irşâd ettiği tarzda kavl-i leyyîn ile medâr-ı ittifâk noktaları nazara verip onları hakka da’vet etmeyi Kur’ân nâmına îkáz etmiş ve tavsiyede bulunmuştur. Yâni, dâhildeki zımmîlere hakkı teblîğ etmekle berâber onlarla ittifâk etmek; ancak medâr-ı ihtilâf noktaları muvakkaten medâr-ı münâkaşa etmemek sûretiyle ihtilâf çıkarmamak demektir.

Yukarıda tafsîlâtıyla îzâh edildiği gibi; mücâdele-i ahsenle ilmî mücâhedede bulunmaktır. Yâni, kavl-i leyyîn ile, “Biz sizin peygamberinize ve ona indirilen kitâba inanıyoruz. Siz de bizim peygamberimize ve kitâbımıza îmân edin! Kitâbınızda evsâf-ı Muhammediyye (asm) mezkûrdur. Gelin, kitâbınızda müjdelenen Âhirzamân Peygamberini tasdîk edin! Râhiblerinizi rab tutmayın! Allah’dan başkasına ibâdet etmeyin!” gibi esâslarla Kur’ân’ın ta’lîm ettiği tarzda onları İslâma da’vet etmek sûretiyle mücâdele-i ahsende, yâni münâzarada bulunmak; münâkaşa ve nizâ’ etmemektir. Yoksa, bu cümleden murâd; günümüzde olduğu gibi, “hoşgörü ve diyalog adı altında Hıristiyanlarla samîmî ittifâk etmek ve onları dîn noktasında dost tutmak, harblerde onlara yardım etmek ve ahkâmda onlara tâbi’ olmak” demek değildir. 

Müellif (ra), medâr-ı ihtilâf noktaları medâr-ı münâkaşa ve nizâ’ etmemeyi bizlere tavsiye etmiş iken; bugün, maalesef o gizli zındıka komitesinin planıyla o “medâr-ı ihtilâf” noktalara bilfiil destek verilmektedir. Evet, bugün maalesef bir kısım Müslümanlar tarafından misyonerlik faaliyyetlerine revâc veriliyor; yeni yeni kiliseler açılıyor; onların muharref dînlerini neşretmeleri için toplantılar düzenleniyor ve o toplantılara katılıp Yahûdî ve Hıristiyanlara hürmet ve ta’zîmde bulunuluyor. 
Hâşâ, yüz bin defa hâşâ! Müellif (ra)’ın bahsettiği ittifâk bu olamaz! Üstâd Bedîüzzamân (ra) devrinde eğer zımmîlerle mücâdele edilseydi, müşterek düşman olan o gizli zındıka komitesi, komünizm cereyânını Müslümanlar aleyhine tahrîk etmek sûretiyle istifâde edecekti. 

Bu zamânda ise, eğer dâhildeki ehl-i Kitâb olan Hıristiyanlarla mücâdele edilse, yâni Risâle-i Nûr talebeleri ve ulemâ-i İslâm maddî müdâhalede bulunsa; Hıristiyanların misyonerlik faaliyyetlerine, yeni kiliseler açmalarına ve İslâmiyyet aleyhinde konuşmalarına engel olsalar; o zamân silâhlı mücâdele çıkar ve Müslümanlarla Hıristiyanların müşterek düşmanı olan gizli zındıka komitesi, Hıristiyanları zâhiren temsîl eden Evangelistleri Müslümanlar aleyhine çevirmek sûretiyle istifâde eder.

Medâr-ı ihtilâf mes’elelerin yasaklanması devletin vazîfesidir. Ulemâ-i İslâm ve Risâle-i Nûr talebeleri, o ihtilâflı mes’elelere karşı maddî müdâhalede bulunmakla mükellef değildir. Vazîfeleri, sâdece mücâhede-i ilmiyyedir. Bununla berâber, o medâr-ı ihtilâf noktalara destek vermemek de bütün Müslümanlara farzdır. Zîrâ, fukahâ-yi İslâmın tesbîtine göre, o ihtilâflı mes’elelere destek vermek,  hem onlara hem de bütün Müslümanlara harâmdır, maddî ve ma’nevî tehlikelere sebebtir. 
O hâlde, ulemâ-i İslâm ve Risâle-i Nûr talebeleri kendi vazîfelerini yapıp, devletin vazîfesine karışmamalıdırlar. Ama, maalesef bugün o gizli zındıka komitesinin planıyla hoşgörü ve diyalog nâmı altında hem devletçe, hem de Müslümanlarca hep o medâr-ı ihtilâf noktalara destek ve revâc verilmektedir. Bu ise fukahâ-yi İslâmın tesbîtine göre harâmdır.

Üçüncüsü: “Muvakkaten” kaydıdır. Bundan murâd; “o gizli zındıka komitesinin tamâmen dağılmasına ve İslâmiyyetin tamâmen gálib olmasına kadar” demektir. Demek, bu ittifâk her zamân değil, geçici bir süreye ve Müslümanların ve dâhildeki ehl-i Kitâbın müşterek düşmanı olan mukaddimede bahsi geçen ve kökü ecnebî diyârında olan gizli zındıka komitesinin tecâvüzü zamânına münhasırdır. Zîrâ, Bedîüzzamân (ra), bu cümleleri söylediği zamân, “o gizli komitenin plan ve silâhlarından biri olan  komünizm”, dünyânın ekser yerlerini istilâ etmekteydi. Evet, Üstâd Bedîüzzamân (ra)’ın bu ifâdeleri o gizli zındıka komitesine karşıdır. 

O gizli komite, o zamânda silâh olarak komünizmi kullandıkları gibi; bu zamânda dahi silâh olarak mukaddimede bahsi geçen Evangelistleri kullanmaktadır. Bunların başında rol oynayan ise, o gizli komite nâmına çalışan ve çoğu Yahûdî olup, fakat Hıristiyan gibi görünen dîn adamlarıdır. Bunlar misyonerlik faaliyyetleriyle, siyâsetleriyle ve silâhlarıyla Müslümanlara hücûm ediyorlar.

Risâle-i Nûr talebelerinin ve ulemâ-i İslâmın vazîfesi, o gizli komiteye mağlûb olmamak için muvakkaten, yâni devlet-i İslâmiyye kurulup, devlet vazîfesini yapıncaya kadar; medâr-ı ihtilâf mes’eleleri ortaya atmadan, yukarıda zikredilen medâr-ı ittifâk noktaları nazara verip Hıristiyanlara, bâhusûs onların dîn adamlarına kavl-i leyyîn ile İslâmı  teblîğ etmektir.

Devletin vazîfesine gelince; dâhilde tatbîk etmekle mükellef olduğu  ahkâma itâat etmeyen zımmîleri önce şifâhî olarak îkáz eder, dînlemezlerse maddî güç kullanır. Bugün ise o gizli komite, devletin bu vazîfesini icrâ etmesine müsâade etmediği gibi; Hıristiyanların muharref dînlerini yaymak için her çeşit faaliyyetlerine de zemîn ihzâr etmektedir. O hâlde, asıl ifsâdâtı yapan, o “gizli komite”dir. O gizli komite, ulemâ-i İslâm ve Risâle-i Nûr talebelerinden gelebilecek ufak bir hareketten dolayı hem devleti, hem de Hıristiyan âlemini Müslümanlar aleyhinde tahrîk edip, hücûm ettirebilir. 

Bu vahîm netîceyi teşhis eden Müellif (ra), “muvakkaten” ta’bîrini kullanmakla, medâr-ı ihtilâf noktaları ortaya atmadan medâr-ı ittifâk noktaları onlara teblîğ etmeyi tavsiye buyurmuşken; gizli zındıka komitesinin planıyla maalesef bugün mütecâviz Hıristiyanlarla medâr-ı ihtilâf noktalarda dâimî ittifâk edilmektedir. Bütün semâvî kitâbların medâr-ı ittifâk noktası olan “Lâ ilâhe İllallah Muhammedün Rasûlullah” da birleşmemiz lâzım gelirken; maalesef bu hakíkat, hoşgörü ve diyalog nâmı altında düzenlenen toplantılarda dile getirilmemektedir.

Dördüncüsü: “Medâr-ı münâkaşa ve nizâ’ etmeyerek” kaydıdır. Yâni, yukarıda zikri geçen “medâr-ı ihtilâf noktaları” medâr-ı nizâ’ ve münâkaşa etmemeliyiz. Aksi hâlde o gizli komite istifâde eder. Belki rıfk ile onlarla münâzara etmeliyiz. Medâr-ı ihtilâf noktaların izâlesi devletin vazîfesidir, ulemânın ve Risâle-i Nûr talebelerinin vazîfesi değildir.  Eğer ulemâ ve Risâle-i Nûr talebeleri bu ihtilâflı mes’elelerin izâlesine müdâhale etse, o zamân münâkaşa ve nizâ’ ortaya çıkar. Netîcede dâhili fitne ve fesâd zuhûr eder. Bundan da o gizli komite istifâde edip devleti, Hıristiyan âlemini ve dış güçleri Müslümanlar aleyhine tahrîk eder.

O hâlde ulemânın ve Risâle-i Nûr talebelerinin vazîfesi, hakkın izhârı için onlarla münâzara etmektir. “Münâkaşa” ayrıdır, “münâzara” ayrıdır. Fitneye sebeb olan münâkaşa, dînî mesâilde harâmdır, münâzara ise câizdir. Müellif (ra), bu cümleleriyle; ehl-i Kitâbla münâzarada bulunurken meselâ; “Tevrât’ta recm gibi ahkâm-ı şer’ıyye varken, siz de bunu bildiğiniz hâlde neden inkâr ediyorsunuz? Tevrât ve İncil’de evsâf-ı Muhammediyye (asm) mevcûddur. 
Meselâ, İncil-i Yuhanna’nın aslı olan Barnaba İncili’nde Âhirzamân Peygamberi, ‘Muhammed’ (asm) nâmıyla mezkûr olduğu ve Hz. Îsâ (as)’a, ‘Sen son peygamber misin?’ diye sorulduğunda; ‘Hayır. Benden sonra bir peygamber gelecektir’ buyurduğu mezkûrdur. 

Mâdem kitâblarınız Âhirzamân Peygamberini tasdîk ediyor, siz dahi tasdîk edin!” gibi da’vet ve irşâd üslûblarıyla onlarla münâzarada bulunmak gerektiğini ifâde etmektedir. 

Müellif (ra)’ın emriyle medâr-ı ihtilâf noktaları, medâr-ı münâkaşa ve nizâ’ yapmamak gerekirken; maalesef bugün o gizli zındıka komitesinin planıyla medâr-ı ihtilâf noktalara destek veriliyor; hoşgörü ve diyalog vâsıtasıyla Hıristiyanların bâtıl ve muharref dînlerine revâc veriliyor ve Hıristiyanlara ta’zîm ve hürmet ediliyor.

Beşincisi: “Müşterek düşmanları olan” kaydıdır. Müellif (ra)’ın “müşterek düşman” diye ta’bîr ettiği, bütün dünyâ devletlerine hükmeden ve dünyâda bütün fitneleri çeviren, bütün harb ateşlerini yakan, her nev’i ihtilâllere parmak karıştıran ve bütün şer odaklarının menbaı olan Yahûdî milletinden müteşekkil üç yüz kişilik gizli bir zındıka komitesidir. 

O gizli zındıka komitesi, eskide komünistlik, sosyalistlik, demokrasi nâmları altında icrâât gösterdiği gibi; şimdi de demokrasi perdesi altında Evangelist nâmıyla dînsizliği revâca vermek sûretiyle hak dîn olan İslâmı ortadan kaldırmaya çalışmakta ve dünyâyı karıştırmaktadır.

Yanlış anlaşılmasın! O gizli ecnebî komite, komünistler değildir. Belki komünistlik, sosyalistlik, demokrasi, kadın ve  işçi hakkını savunduğunu söyleyenler gibi bütün şer güçleri tahrîk eden gizli bir ecnebî komitedir.

Hazret-i Îsâ (as)’dan sonra Îsevî dînini tahrîf edip “Hıristiyanlık” nâmı altında muharref bir dîni ihdâs  eden ve Hıristiyanların can ve mallarını imhâ eden Yahûdî milleti olduğu gibi; Hazret-i Muhammed (asm)’ın dînini tahrîf etmek için asırlardır her türlü plan ve entrikayı çeviren ve Müslümanları ezen de yine o Yahûdî milletidir. 

Husûsan 250 seneden beri kurulan Yahûdîlerden müteşekkil gizli bir komite, daha şiddedli ve daha dehşetli bir şekilde bütün entrika ve planlarıyla Hıristiyanlık ve İslâmiyyet dînini tahrîf etmek için faaliyyet gösterdikleri gibi; Hıristiyan ve Müslümanları  da ezmektedirler. 

Evet, hem Fransız İhtilâl-i Kebîri, hem Rusya’daki komünistlik inkılâbı, hem Birinci ve İkinci Cihân Harbleri, hem de Hılâfet-i İslâmiyyenin yıkılışı, bütün dünyâyı idâre eden o gizli zındıka komitesinden kaynaklandığı gibi; zamânımızda vukú’ bulan bütün harbler de yine o komiteden kaynaklanmaktadır.

Demek o gizli komite, hem Hıristiyanların, hem de Müslümanların düşmanıdır. Bu müşterek düşmana karşı, kendîni ibâdete hasretmiş dâhilde ve hâricteki ehl-i sevami’ ve dâhilde İslâmiyyetin aleyhinde bulunmayan, misyonerlik faaliyyeti yapmayan ve mütecâviz olmayan Hıristiyanlar ile muvakkaten ittifâk yapmak; yâni medâr-ı ihtilâf mes’eleleri medâr-ı münâkaşa ve nizâ’ etmemek gerektir. 

Farazâ, o ehl-i sevami’, ihtilâflı mes’eleleri medâr-ı münâkaşa yapsalar dahi; ulemâ-i İslâm ve Risâle-i Nûr talebeleri, onlarla mücâdele etmemelidirler.  Çünkü, bu durumda, müşterek düşman olan o gizli zındıka komitesi  güçlenir ve sahası genişler. Müellif (ra), o gizli zındıka komitesini dağıtmak için muvakkaten ittifâk edilmesi gerektiğini tavsiye ettiği hâlde; o gizli komitenin planıyla maalesef bugün diyalog ve hoşgörü vâsıtasıyla o gizli komitenin güçlenmesi için ittifâk edilmektedir. 

Altıncısı: “Mütecâviz dînsizlere karşı”  kaydıdır. “Mütecâviz dînsizler”den murâd, yine o “gizli zındıka komitesi”dir. O gizli zındıka komitesine âlet olmamak şartıyla, dâhildeki zımmîlerle muvakkat ittifâk olabilir. 

Eğer o Hıristiyan rûhânîleri ve dâhildeki zımmîler, müşterek düşman olan o gizli zındıka komitesine âlet olurlarsa; fukahâ-yi İslâm’ın tesbîtine göre, onlar “harbî” kabûl edilir ve devlet-i İslâmiyye, onlarla maddeten cihâd etmekle mükellefdir. Nitekim müfessirîn-i izâmdan Nesefî (rh) şöyle demiştir: 

“Dâhilde cizyelerini veren zımmîlerle en güzel mücâdeleden gayrı bir sûrette mücâdele etmeyin. Yâni, onlarla hüsn-i mücâdele edin. Eğer zimmetten ictinâb edip cizye vermezlerse, onlara karşı devlet, maddî cihâd yapar.”

Müellif (ra)’ın emriyle, “mütecâviz dînsizler”e, yâni o “gizli zındıka komitesi”ne karşı ittifâk edilmesi lâzım gelirken; maalesef o gizli zındıka komitesi, Bedîüzzamân’ın bu gibi cümlelerini sû-i isti’mâl ederek, diyalog ve hoşgörü vâsıtasıyla hem Müslümanları hem de Hıristiyanları arkasına takarak kendisine âlet ediyor ve bahsi geçen ihtilâflı mes’elelerde ittifâkı sağlayarak,  onları kendi lehinde kullanıyor.
Yedincisi: “İttifâka muhtâctırlar” kaydıdır. Yâni, o rûhânîlerle ittifâk etmek, Müslümanların Kur’ânî esâslara dayalı devletleri olmadığından za’fa düştükleri bir vakitte ortaya çıkan ciddî bir ihtiyâca binâendir. Yâni, İslâm devletinin ilgá edilip İslâm beldelerinin çoğunun müstemleke gibi olduğu ve Müslümanların perîşân bulunduğu böyle bir zamânda Hıristiyan rûhânîlerle muvakkaten ittifâk yapılabilir.

Üstâd Bedîüzzamân (ra) Hazretleri bu ifâdesiyle demek istiyor ki; vahy-i semâvîden tamâmen tecerrüd edip hiçbir ahkâm-ı semâviyyeyi devlet idârelerinde kabûl etmeyen gizli zındıka komitesine karşı mücâdelede ve ahkâm-ı semâviyyeyi devletlerde hâkim etmek husûsunda dîndar ahbâr ve ruhbânlar yardıma da’vet edilebilir. Onlara, “Bu gizli zındıka komitesi, yalnız bizim düşmanımız değil; sizin de düşmanınızdır” diye onlara bu müşterek düşmanı hatırlatmak sûretiyle medâr-ı ittifâk noktaları tesbît edilmelidir.

Elhâsıl: Şimdi böyle yedi cihetle mukayyed olan bir sözü, mutlak ve umûmî bir hüküm gibi kabûl edip, bu hükmü de umûm Hıristiyanlara ve onların umûm dîn adamlarına teşmîl etmek hatâdır ve dellâl-ı Kur’ân olan Üstâd Bedîüzzamân (ra)’a büyük bir iftirâdır.

Evet, Müellif (ra)’ın mezkûr ifâdeleri yedi kayıt ile mukayyed iken; o “gizli zındıka komitesi”, bu yedi kaydı nazara almadan, sanki bu ittifâk kayıtsız-şartsızmış gibi göstererek Müellif (ra)’ın bu cümlelerini alarak te’vîlât-ı fâside ile te’vîl etmekle hem binlerce ehl-i îmânı dalâlete sürüklemekte, hem de  Hıristiyanlarla hoşgörü ve diyaloga teşvîk edip bugünkü hoşgörü ve diyalogu meşrû’ göstermektedir.

Hulâsâ: Bedîüzzamân (ra)’ın eserlerinde bahsettiği “ittifâk”, hâşâ yüz bin defa hâşâ, bugünkü “diyalog” değildir. Zîrâ, bugünkü diyalogda sâdece o gizli zındıka komitesinin istifâdesi vardır. Hem bugünkü diyalogu ortaya atan papaların çoğu Hıristiyan değildir; belki Yahûdîdir. Bunlar, zâhiren Hıristiyan gibi görünüp Hıristiyanlık dînini tahrîf ediyorlar ve Müslümanlarla Hıristiyanları birbirine vurdurmak istiyorlar. 

Hem bunlar, dîni dîn için sevenler de değildir; belki ard niyetli, menfaatperest kimselerdir ki, dîni tahrîf etmek istiyorlar. Hâşâ yüz bin defa hâşâ, Müellif (ra)’ın bugünkü diyalogla hiçbir alâkası yoktur. Müellif (ra)’ın yukarıdaki cümlelerini te’vîlât-ı fâside ile te’vîl edenler Üstâda büyük bir iftirâda bulunuyorlar. Bu iftirâya karşı mü’minler olarak şöyle mukábelede bulunmamız gerekir:

  مَا يَكُونُ لَنَا اَنْ نَتَكَلَّمَ بِهذَا سُبْحَانَكَ هذَا بُهْتَانٌ عَظيمٌ
Meâli: “Bizim için, söylenen şu sözü ve bunun emsâlini söylemek sahîh olmaz. Ne acâib ve garâibe tesâdüf ediyoruz. Yâ Rabbî! Seni nekáisten tenzîh ederiz ki, şu söylenen söz, vâkıın hılâfı büyük bir bühtân ve iftirâdır.”

Kaynak:Rahle Yayınları; Reddu’l-evham-2