Tarih: 04-11-2016
GERİ

Cihâd kitapları tek cilt oldu

Daha önce Rahle Yayınları ve Tahşiye Yayınları tarafından neşredilen “Mir’âtü’l-Cihâd-1, 2, 3” ve “El-Cihâd” adlı kitaplar, tek cilt halinde Semendel Yayınları arasına katıldı. Muhammed Doğan (Molla Muhammed el-Kersî) imzasını taşıyan kitapta; Kur’an, sünnet, icmâ-ı ümmet ve kıyâs-ı fukahâya göre, maddî ve manevî cihâda ait hükümler yer alıyor.

Cihâd konusunda müsteşrik ve masonlar tarafından, Müslümanlar arasında yayılmaya çalışılan fâsid te’viller ve bâtıl inançların düzeltilmesi için böyle bir eserin hazırlandığı belirtilen takdim yazısında, Nahl Sûresi’nin 125. âyet-i kerîmesindeki “Sen, Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücâdele et” emrinin esas alındığı kaydediliyor.

İslâmiyyetin cihâd hükümleri hakkında kasıtlı görüş beyan edenlerin tahribâtına karşı, Kur’an ve sünnete dayalı delillerle, bilhassa itikad alanında tamirat yapan kitabın takdim yazısında, gaye ve hedef şöyle açıklanıyor:

“1. Mü’minlerin maddî cihâd konusundaki i‘tikádlarını tashîh etmek, -ehl-i îmân cihâd etmese bile- cihâda tarafdâr olmalarını te’mîn etmek ve bu konuda serd edilen yanlış ve bâtıl fikirlerden Müslümânların inançlarını muhâfaza etmektir.

“2. Takrîben 300 âyetle sâbit olan cihâd emrini tesbît etmekle, bir Müslümânın böyle kuvvetli delîllerle sâbit olan bir farîzayı inkâr etmesinin mümkün olmadığını; böyle bir düşüncenin ancak müsteşrik ve masonlara ve onlara tâbi‘ olanlara áid olduğunu göstermektir.

“3. Cihâd emrini bi’l-fiil yerine getirmek, devletin vazífesidir. Devlet, bu vazífeyi yapmasa bile bu emr-i İlâhînin inkârına gitmemesini teblîğ etmektir.

“4. Bu eser, kitâb, sünnet, icmâ-ı ümmet ve kıyâs-ı fukahâya göre hâzırlanmış bir araştırma ve nakilden ibârettir. Bu eserde cumhûr-i ulemânın re’yi beyân edilmiştir. Müellifin şahsí bir fikri mevcûd değildir.

"Kısaca: Dört kitâbdan müteşekkil bu eserin yazılmasındaki gáye; cihâd konusundaki emr-i İlâhîyi teblîğdir. Müslümânları dâhılî bir ayaklanmaya veyâ toplumda fesâd çıkarmaya sevk etmek için bu eser kaleme alınmamıştır.”

Kitabın sonuna eklenen “el-Cihâd” bölümünde ise “Hoşgörü”, “Dinlerarası diyalog”,”Sempozyum” “Panel” gibi faaliyetlerle Müslümanların inançlarına yönelen suikasd deşifre ediliyor. Risale-i Nur’dan yapılan nakillerle tuzaklara dikkat çekiliyor.