Tarih: 23-08-2017
GERİ

İşârâtü'l-İ'câz tercüme ve şerh edildi

Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin, Birinci Dünya Harbi günlerinde, fiilen katıldığı muharebe şartları altında Arapça olarak te'lif ettiği “İşârâtü’l-İ’câz” adlı eseri, Molla Muhammed el-Kersî tarafından orijinal nüshası esas alınarak tercüme ve şerh edildi. Semendel Yayınları arasında yer alan eserin ilk cildinde, Bediüzzaman Hazretlerinin beyanlarına dayanılarak neden yeni bir tercüme ve şerh yapıldığı anlatılıyor.

“Eski Saíd’in, îcâzdaki i’câzı beyân ettiği en ince münâsebât-ı belâğatı beyânı içinde, gáyet ince ve kısa i’câzlı cümleleri bir derece îzáh veyâ Türkçe tercüme etmek lâzım geliyor.” ifadesine yer verilen eserin Takdîm yazısında, İşârâtü’l-İ’câz’ın İslâm tarihinde benzeri olmayan bir Kur’an tefsîri olduğu kaydediliyor. Müellifin, dakík nükteleri ve ince ma’nâları ihtivâ eden bu mübârek tefsîrini, her ân şehîd olmayı beklediği bir zamânda ve böyle bir hâlet-i rûhiyye içinde kaleme aldığı için, bu ma’nâda bu tefsîrin eşi ve benzeri olamayacağı belirtildikten sonra; ileride bahtiyar ve mütehassıs bir ulema heyetinin Risâle-i Nûr’u, bâ-husús “İşârâtü’l-İ’câz Tefsîri”ni me’haz alarak parlak ve câmi’ bir tefsîr-i Kur’ânî yazacağı müjdesi de hatırlatılıyor.

Türkiye’de bugüne kadar neşredilen İşârâtü’l-İ’câz tercümelerinin birtakım hata ve noksanlar ihtiva ettiği anlatılan Takdîm yazısında şöyle deniliyor: “Şu noktayı esefle ifâde ediyoruz ki; Kur’ân’ın yedi vech-i i’câzından biri olan nazm-ı cezâletini beyân eden ve onun gáyet ince belâğat nüktelerini tefsîr eden ‘Arabî İşârâtü’l-İ’câz’ adlı álî ve kıymetdâr bu eser, te’lîfinden bugüne kadar yüz sene aradan geçtiği hâlde ele alınmamış; üzerinde durulmamış; lâyık-ı vechiyle anlaşılmamıştır. İşte bu noktaya binâen,  tevfîk-ı İlâhînin refîk olmasıyla, bu meâl, şerh ve îzáhımızla bu eseri yeniden baştan sona kadar inceden inceye tahkík ve tedkík ettik. Eksik ve noksán bırakılan metinlere meâl verildi. Yanlış ma’nâ verilen cümleler tashîh edildi. Çıkarılan kısımların cümlesi ise neşredildi.”