Tarih: 24-10-2017
GERİ

İşârâtü’l-İ’câz’ın ikinci ve üçüncü cildi çıktı

Bediüzzaman Said Nursî tarafından “umum Risâle-i Nûr’un bir fihristesi, bir listesi ve o nur bahçesinin bir fidanlığı ve sırr-ı i’câzi’l-Kur’ân’ın bir menbaı” olarak vasıflandırılan İşârâtü’l-İ’câz’ın ikinci ve üçüncü cildi, meâl ve şerh halinde yayınlandı.

Semendel Yayınları arasında Molla Muhammed el-Kersî imzasıyla yer alan kitabın ikinci cildinde Bakara Sûresi’nin ilk beş âyeti tefsir ve şerh ediliyor. “Hurûf-i mukattaa” denilen “Elif, Lâm, Mîm” harfleri ile başlayan sûrede bu harflerin ne mânâya geldiği anlatılıyor. İslâm tarihi boyunca herkesin merakını çeken hurûf-i mukattaa konusunda tafsîlâtlı bilgiler verilen eserde, kullanılan harfler incelendiğinde 504 ihtimalden 1 ihtimalin tercih edildiği, dolayısıyla Kur’ân’ın beşer kelâmı olmadığı isbât ediliyor.

Ebced, cifir gibi hesaplamaların İslâmî ilimlerdeki yeri konusuna açıklık getirilen İşârâtü’l-İ’câz şerhinde; Medine’de bir Yahudi hahamın Bakara Suresindeki ilk âyetleri Hz. Resûlullah (asm) Efendimizden dinledikten sonra, baştaki hurûf-i mukattaaya yüklediği mânâlar ve ona karşı Hz. Peygamber (asm) Efendimizin verdiği cevaplar da naklediliyor.

Kur’an’daki tekrarların hikmetleri, i’câzındaki harika özellikler, iman, amel-i sâlih ve takvâ gibi pek çok konunun yer aldığı eserde, 200 seneden beri terör ve anarşinin neden durdurulamadığı da anlatılıyor.

Üçüncü cildde neler var?

İşârâtü’l-İ’câz Şerhinin üçüncü cildinde ise Bakara Sûresi’nin 6. ve 7. âyetleri tefsir ediliyor. Kur’ân’ın inzâr ve tebşîrde dengeyi koruduğu, Allah’ın cemâl ve celâl tecellîlerini nazara verip hayra teşvîk ederken günahlara düşmekten de sakındırdığı anlatılan üçüncü cildde; küfrün çeşitleri, insanı küfre götüren amel ve sözler, insanın iradesi ile küfür arasındaki münasebet işleniyor. İslâm inancında önemli bir yer tutan kadere iman konusu, bilhassa Bakara Suresi’nin 7. âyeti tefsir edilirken tafsilâtlı bir şekilde izah ediliyor. İnsanın kendi iradesine dayanarak hayır ve şer fiillerini işlemesi ile ezelde bunların Allah’ın ilminde yer alması gibi müşkil meselelere açıklık getirilen eserde, inkârcılara ebedî Cehennem azabının nasıl adalet olduğu da anlatılıyor.