Placeholder
  • Thumbnails
MİR’ÂTÜ’L-CİHÂD-3
Fiyat27.50 TL
Adet

Kod no: 2304

366 sayfa, şamua kâğıt, 13,5 x 19,5 cm ebadında, yaldızlı karton kapak. (Rahle Yayınları)

Yahya Zekeriyagil

Cihadı terk etmenin yol açtığı felâketler. Kur’an ve sünnete göre cihadın şekil ve tatbikatı. İslâmiyetin, ehl-i kitaba karşı itikad ve amel cihetiyle davranışı. Ganimet, esirlere muamele, Hz. Peygamber Efendimize (asm) hakaret, namazı terk, hırsızlık, dinden çıkma gibi fiillere ait hükümler.

                                                                                                                                       بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ

Bu eser 20 fasıldan ibarettir. BİRİNCİ FASIL : Dîn-i İslâmda cihâdın asıl gáyesi can, mal ve vatanı müdâfaa olmayıp; İslâm dînini hâkim kılmaktır. İKİNCİ FASIL : Asıl tehlike, cihâdı terk etmektir. ÜÇÜNCÜ FASIL : Kur’ân ve sünnete göre cihâdın şekil ve tatbîkát usûlü. DÖRDÜNCÜ FASIL : Cihâdda kadın, şeyh-i fânî ve çocukların hükmü. BEŞİNCİ FASIL : Cihâdda mukábele-i bi’l-misil câizdir. Mukábele-i bi’l-misil de ancak tahmînî ve takrîbî olur, tahdîdî olamaz.. ALTINCI FASIL : Müslümanlar, savaşta kâfirlere karşı sert ve cesûr olmalıdır. YEDİNCİ FASIL : Dîn-i İslâmda esâs olan cihâddır. Sulh, tebeîdir. SEKİZİNCİ FASIL : Eşhuru’l-hurûmda cihâdın hükmü. DOKUZUNCU FASIL : Ehl-i kitâbla olan cihâdın hükmü. ONUNCU FASIL : Ehl-i kitâbdan cizye alınması. ON BİRİNCİ FASIL : Ehl-i zimme ile alâkalı ba’zı hükümler. ON İKİNCİ FASIL : İslâm memleketinde kâfirlerin iskânı.ON ÜÇÜNCÜ FASIL: Cihâdda ganîmet. ON DÖRDÜNCÜ FASIL: Savaş netîcesinde elde edilen esîrlerin durumu. ON BEŞİNCİ FASIL: İslâm dîni, hakka karşı baş kaldıran kâfirlerin başını kesmeyi emreder. ON ALTINCI FASIL: Hazret-İ Peygamber (asm)’a sövmenin ve ona hakáret etmenin hükmü. ON YEDİNCİ FASIL: Şer’-ı şerîfe göre namâzı terk edenin hükmü. ON SEKİZİNCİ FASIL: Dînde yol kesenlerin ve hırsızlık edenlerin hükmü ve cezâsı. ON DOKUZUNCU FASIL: İslâm dîninden çıkıp başka bir dîne giren kimselerin (mürtedin) dîndeki hükmü. YİRMİNCİ FASIL: Yanlış te’vîl edilen ba’zı âyet-i kerîmelerin ma’nâsı hakkındadır. Rahle Yayınları